Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank stelt voorop dat de ouders thans op grond van het bepaalde in het tweede lid van artikel 1:251 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag over [de minderjarige]. Ingevolge het bepaalde in artikel 1:253n, eerste en tweede lid, jo. artikel 1:251a, eerste lid, BW, dient te worden beoordeeld of er bij handhaving van het gezamenlijk gezag al dan niet sprake is van een onaanvaardbaar risico dat [de minderjarige] klem of verloren zal raken tussen de ouders en niet te verwachten valt dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering zal komen of, wijziging van het gezag anderszins in het belang van [de minderjarige] noodzakelijk is.

De rechtbank merkt ten slotte nog op dat de gezinsvoogd in het kader van de ondertoezichtstelling op grond van het bepaalde in artikel 1:258, eerste lid, BW, ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen kan geven betreffende de verzorging en opvoeding van [de minderjarige] en derhalve ook ten aanzien van het contact tussen de vader en [de minderjarige]. Uit het tweede lid van voornoemd artikel volgt dat indien de moeder zich niet houdt aan deze aanwijzingen van de gezinsvoogd, zij op verzoek van de vader of de Raad uit het ouderlijk gezag kan worden ontzet (artikel 1:269, eerste lid sub d, jo. artikel 1:270 BW).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl