Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Zoals reeds in rechtsoverweging 3.6.1. is overwogen kan ingevolge artikel 1:253c BW de tot het gezag bevoegde vader van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder heeft uitgeoefend, de rechter verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag over het kind te belasten. Indien de moeder niet met het verzoek instemt, wordt het verzoek slechts afgewezen indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of b. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Het hof overweegt dat voordat de vraag kan worden beantwoord of er een onaanvaardbaar risico is dat [zoon] bij gezamenlijk gezag klem of verloren zou raken tussen de moeder en de vader en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of afwijzing van gezamenlijk gezag anderszins in het belang van [zoon] noodzakelijk is, eerst van belang is om te weten wat ouderlijk gezag inhoudt. Blijkens artikel 1:247 eerste lid BW omvat het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Het hof overweegt dat ouderlijk gezag ook een aantal bevoegdheden inhoudt die nodig zijn voor de opvoeding en verzorging, zoals:
-de bevoegdheid om belangrijke beslissingen in het leven van het kind te nemen (zoals de verblijfplaats, de school, bij medische zaken, het geloof, de vrije tijdsbesteding), bij gezamenlijk ouderlijk gezag tezamen met de andere gezaghebbende ouder;
-de bevoegdheid om informatie over het kind te ontvangen van derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen; en
-de bevoegdheid om bij gezamenlijk ouderlijk gezag na de dood van de andere gezaghebbende ouder van rechtswege alleen het gezag over het kind uit te oefenen.

Bij het bij Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerde derde lid bij artikel 1:247 BW is bepaald dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl