Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN8703, Rechtbank 's-Gravenhage , 346908 / FA RK 09-7387
Datum uitspraak:
09-08-2010

Inhoudsindicatie:
Verzoek tot voornaamswijziging afgewezen. De verzochte voornaam was oorspronkelijk onderdeel van de namenreeks en verwijst naar de (groot)vader. Aangezien de verzochte extra voornaam verwijst naar de afstamming is deze gelijk te stellen met een geslachtsnaam en niet met een voornaam. Daarnaast zou toevoeging van dezelfde extra voornaam aan alle gezinsleden leiden tot vermindering van het onderscheidend vermogen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 09-7387
Zaaknummer: 346908
Datum beschikking: 9 augustus 2010

Voornaamswijziging

Beschikking op het op 3 september 2009 ingekomen verzoekschrift van:

[de man] - tevens handelend in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de hierna nader te noemen minderjarigen [minderjarige A] en [minderjarige B] - en [de meerderjarige zoon],
respectievelijk wonende te [plaats A] en [plaats B],
hierna te noemen: verzoekers (dan wel de man respectievelijk de meerderjarige zoon) en de minderjarigen,
advocaat: mr. N.A. de Wit te Lisse.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de vrouw],
wonende te [plaats A],
hierna te noemen: de vrouw.

Als informant wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,
zetelend te 's-Gravenhage,
hierna te noemen: de ambtenaar.

Procedure
Het verzoek, zoals dat thans luidt, strekt ertoe dat de rechtbank last geeft tot wijziging van de voornamen van verzoekers en de minderjarigen, aldus dat aan de huidige voornamen van verzoekers en de minderjarigen wordt toegevoegd de voornaam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]", zodat de man, de meerderjarige zoon en de minderjarigen komen te heten: [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam vader], [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam meerderjarige zoon], [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam minderjarige A] en [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam minderjarige B], en dat de rechtbank daarbij de geboortegegevens van verzoekers en de minderjarigen vaststelt.

Bij en na indiening van het verzoekschrift zijn stukken in het geding gebracht die na te melden feiten ondersteunen.

Als bijlage bij brief van 9 oktober 2009 van de zijde van verzoekers is een verklaring van de vrouw d.d. 8 oktober 2009 overgelegd, waaruit blijkt dat zij instemt met de verzochte voornaamswijziging van de minderjarigen.

De minderjarigen hebben schriftelijk hun mening kenbaar gemaakt.
Op 8 maart 2010 is een brief van de ambtenaar ingekomen. De ambtenaar heeft de rechtbank geadviseerd het verzoek af te wijzen.

Tot slot is op 16 maart 2010 een nadere brief, met bijlage, van de ambtenaar ingekomen.

Op 21 juni 2010 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de man en de meerderjarige zoon, bijgestaan door mr. E.J.C. van de Laak, kantoorgenote van hun advocaat, de vrouw, alsmede de ambtenaar in de persoon van de heer P.C. de Ruiter.

Feiten De rechtbank gaat uit van de volgende feiten.
1. De man is op [huwelijksdatum] 1984 in Afganistan gehuwd met de vrouw.
2. Uit het huwelijk van de man en de vrouw zijn vier kinderen geboren, te weten de thans reeds meerderjarige kinderen [niet in de procedure betrokken meerderjarige], geboren op [geboortedatum] 1986 te [plaats C], Afganistan, en [de meerderjarige zoon], geboren op [geboortedatum] 1988 te [plaats C], Afganistan, alsmede de thans nog minderjarige kinderen [minderjarige A] geboren op [geboortedatum] 1994 te [plaats C], Afganistan, en [minderjarige B], geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats C], Afganistan.
3. In 1997 is de man naar Nederland gevlucht. Bij binnenkomst in Nederland is hij door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gehoord. Enige tijd later zijn ook de overige gezinsleden naar Nederland gekomen.
4. Bij Koninklijk Besluit van 17 mei 2004, nummer 04001900, is aan de man, destijds genaamd [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam vader], het Nederlanderschap verleend, met bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als "[achternaam]" en de voornaam als "[voornaam vader]".
5. Bij voornoemd Koninklijk Besluit is het Nederlanderschap medeverleend aan: * [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam meerderjarige zoon], met bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als "[achternaam]" en de voornaam als "[voornaam meerderjarige zoon]";
* [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam minderjarige A], met bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als "[achternaam]" en de voornaam als "[voornaam minderjarige A]";
* [achternaam], [verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam] [voornaam minderjarige B], met bepaling dat de geslachtsnaam wordt vastgesteld als "[achternaam]" en de voornaam als "[voornaam minderjarige B]".
6. De oudste zoon van de man en de vrouw is (vooralsnog) niet tot Nederlander genaturaliseerd.
7. Van verzoekers en de minderjarigen zijn geen geboorteakten geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
8. Verzoekers en de minderjarigen hebben zowel de Nederlandse als de Afgaanse nationaliteit.

Beoordeling

Nu verzoekers en de minderjarigen in Nederland wonen, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3, aanhef en onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ingevolge artikel 2 van de Wet conflictenrecht namen is Nederlands recht op het verzoek tot voornaamswijziging van toepassing. Verzoekers en de minderjarigen hebben te kennen gegeven dat zij er zeer veel waarde aan hechten dat aan hun huidige voornamen de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" als eerste voornaam wordt toegevoegd, nu deze naam bepalend is voor hun identiteit en afstamming. Bovendien ondervinden verzoekers en de minderjarigen praktische problemen als gevolg van het ontbreken van de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]", omdat zij in Afganistan nog bekend staan onder die naam, als onderdeel van hun naamsketen, aldus verzoekers.

Op grond van artikel 1:4, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek kan op verzoek van de betrokken persoon of van zijn wettelijk vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam, inhoudende een schrapping of toevoeging van een naam, worden gelast door de rechtbank.
Voor een voornaamswijziging dient voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. Bovendien dient te worden beoordeeld of de gevraagde naam geoorloofd is naar de maatstaven van het tweede lid van voornoemd artikel. Een verzochte naam is niet geoorloofd indien deze ongepast is of overeenstemt met een bestaande geslachtsnaam die niet tevens een gebruikelijke voornaam is.


De rechtbank stelt vast dat vůůr verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door verzoekers en de minderjarigen de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" onderdeel was van hun naamsketen. In het kader van de naturalisatie zijn de thans in de Nederlandse registers geregistreerde namen van verzoekers en de minderjarigen vastgesteld, naar Nederlands recht als voornaam en achternaam, waarbij de man zich akkoord heeft verklaard met de keuze van de voornamen.

De rechtbank is van oordeel dat de verzochte toevoeging van de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" niet geoorloofd is naar de maatstaven van artikel 1:4, tweede lid, BW. Verzoekers hebben te kennen gegeven dat zij met de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]", zijnde de naam van hun (groot)vader, hun identiteit en afstamming duidelijk willen maken. De rechtbank begrijpt hieruit dat de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" verwijst naar een afstammingsrelatie. De rechtbank concludeert derhalve dat de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" naar haar aard gelijk te stellen is met een geslachtsnaam en niet met een voornaam.

Zelfs als de naam "[verzochte extra voornaam, tevens oorspronkelijke voornaam]" wel gelijk te stellen zou zijn met een voornaam, leidt dit niet tot een ander oordeel, nu toewijzing van het verzoek ertoe zou leiden dat verzoekers en de minderjarigen allemaal dezelfde eerste voornaam zouden hebben, hetgeen naar Nederlandse maatstaven niet gebruikelijk is en derhalve niet aansluit bij het Nederlandse namenrecht. Gelet hierop en tevens in aanmerking genomen dat bij toekenning van dezelfde eerste voornaam aan verzoekers en de minderjarigen het onderscheidend vermogen binnen de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zal afnemen, acht de rechtbank toekenning van de verzochte naam voorts ongepast.

Verzoekers hebben ter terechtzitting nog verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Utrecht d.d. 10 februari 2010 (LJN: BL3664), maar de rechtbank komt op grond van deze uitspraak niet tot een ander oordeel.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verzochte voornaamswijziging afwijzen. Aan het vaststellen van de geboortegegevens van verzoekers en de minderjarigen komt de rechtbank derhalve niet toe.

Beslissing De rechtbank:

wijst de verzoeken tot voornaamswijziging af.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. J.M.A.L. de Backer als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 augustus 2010

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl