Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 01-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 6:10 lid 1 BW zijn hoofdelijke schuldenaren, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht om in de schuld en de kosten bij te dragen. Daarbij geldt ingevolge het 2e lid van genoemd artikel dat de verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, op iedere medeschuldenaar komt te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.

Ingevolge artikel 130 lid 1 Rv is, zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft
gewezen, de eiser bevoegd om zijn eis of de gronden daarvan schriftelijk, bij conclusie of
akte ter rolle, te veranderen of te vermeerderen. De rechter kan, na bezwaar van gedaagde of
ambtshalve, de verandering of vermeerdering van eis buiten beschouwing laten indien deze
in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Daarbij dient te worden getoetst of de
verandering of vermeerdering van eis de verdediging onredelijk bemoeilijkt of een onredelijke vertraging van het geding met zich brengt.


In artikel 7A:1683 BW worden de gronden voor ontbinding opgesomd. Deze opsomming is niet limitatief en is van regelend recht. Partijen kunnen daarvan dus contractueel afwijken.

In artikel 7A:1683 BW is als één der gronden voor ontbinding van de vennootschap opgenomen de opzegging van een vennoot aan de andere vennoten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl