Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 08-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De uitleg van artikel 6 van de huwelijkse voorwaarden dient plaats te vinden aan de hand van de zogenoemde Haviltex-norm (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Uit onder meer de uitspraak van de Hoge Raad van 28 november 2003 (NJ 2004, 116) blijkt dat deze norm ook geldt voor de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat niet alleen de woorden van het overeengekomene van belang zijn - zij het dat de taalkundige betekenis bij de uitleg wel vaak van groot belang is (vgl. HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493) - maar dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de met de huwelijkse voorwaarden verband houdende bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs mochten verwachten.

artikel 1:157 lid 6 BW
Ingevolge deze bepaling immers geldt dat bij een kinderloos huwelijk dat korter dan vijf jaren heeft geduurd - waarvan in dit geval sprake is - de verplichting tot levensonderhoud (in beginsel) van rechtswege zal eindigen na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk en die aanvangt op de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
Ingevolge artikel 1:157 lid 6 BW eindigt de onderhoudsverplichting van de man van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk en die aanvangt op de datum van inschrijving van de echtscheidings- beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl