Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN6109,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 456398 / CV EXPL 10-2475

Datum uitspraak: 19-08-2010
Inhoudsindicatie: Consumentenkoop. Non-conformiteit. Vordering tot kosteloos herstel van gebreken en/of schadevergoeding. Omdat eiser heeft nagelaten de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW te stuiten door een schriftelijke aanmaning of mededeling als bedoeld in artikel 3:317 BW, is de vordering verjaard, zodat deze moet worden afgewezen.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 456398 / CV EXPL 10-2475
datum uitspraak: 19 augustus 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]
te [woonplaats]
eiser in de hoofdzaak
verweerder in het incident
hierna te noemen [eiser]
gemachtigde SRK Rechtsbijstand

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KEUKENKAMPIOEN B.V.
te Waalwijk
gedaagde in de hoofdzaak
eiseres in het incident
hierna te noemen Keukenkampioen
gemachtigde mr. J.Bosman

De verdere loop van de procedure

Bij vonnis van 24 juni 2010 heeft de kantonrechter [eiser] ontvankelijk verklaard in zijn vordering en de hoofdzaak verwezen naar de rolzitting van 22 juli 2010 voor conclusie van dupliek aan de zijde van Keukenkampioen. Keukenkampioen heeft op die datum niet geconcludeerd voor dupliek, waarna vonnis is bepaald op heden.
Bij brief van 29 juli 2010 heeft Keukenkampioen verzocht alsnog van dupliek te mogen dienen. Zij heeft daarbij aangegeven dat [eiser] met het verzoek instemt, mits de conclusie dezelfde week zou worden genomen. Keukenkampioen heeft bij de brief van 29 juli 2010 een conclusie van dupliek overgelegd. De kantonrechter heeft het verzoek van Keukenkampioen, mede gelet op het consent van [eiser], toegestaan.

In de hoofdzaak

De feiten

1. Op 4 februari 2003 heeft [eiser] van Keukenkampioen een keuken gekocht ten bedrage van € 21.409,00. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen van toepassing.

2. Op 15 mei 2006 heeft Keukenkampioen een offerte aan [eiser] gestuurd ter zake van de volgende artikelen en/of diensten: “Apothekers kast stellen, Koppelnaden van werkbladen stellen. Vaatwasser vast zetten. Plint vast zetten. Spoelkast onderdeur stellen. 2 korpus, links en rechts van afzuigkap [...]. 1 luifel. Voorrijkosten. Montagekosten” voor een bedrag van in totaal € 486,00.

3. Op 20 april 2007 heeft [eiser] onder meer het volgende aan T.B.F. Assuradeuren B.V. geschreven;
“Na meerdere malen met keukenkampioen te hebben gesproken is mij verteld dat ik alle problemen t.b.v. mijn keuken aan u moet doorgeven [...] Het volgende moet in mijn keuken gebeuren om hem weer in orde te brengen:
• Alle kasten moeten worden afgesteld.
• Koppelnaden van het graniet opnieuw verlijmen.
• Plint vastzetten.
• 2x Nieuwe korpus links en rechts van afzuiger leveren [...]
• Nieuwe deur t.b.v. de vaatwasser
• Nieuwe deur t/b/v/ de spoelkast
• Nieuw hoek passtuk t.b.v. hoekonderkast [...]
• Nieuw luifel volledige keuken [...]
• Nieuwe trafo t.b.v. spots [...]
• Kraan lekt.”

4. Op 10 december 2007 heeft Keukenkampioen een offerte aan [eiser] gestuurd voor de levering en montage van, voor zover van belang, “2x Korpus [...] Luifel [...] Front t.b.v. vaatwasser [...] Front t.b.v. spoelkast [...] Hoekpasstuk t.b.v. hoekonderkast [...] Trafo [...] Binnenwerkkraan i.v.m. lekkage kraan [...] apothekerskast stellen + alle deuren stellen waar nodig, koppelnaad van werkbladen verlijmen, vaatwasser vast zetten [...] plint vast zetten, kraan repareren, Caroussel vastmaken” voor een een bedrag van € 1.867,00.

5. Op 12 november 2008 heeft Hedex B.V. op verzoek van de verzekeraar van [eiser] een expertiserapport opgesteld naar aanleiding van een negental klachten van [eiser] over de door Keukenkampioen geleverde keuken. Hedex heeft daarbij opgemerkt dat “de klachten 3,5 en 9 fouten zijn die zijn ontstaan door een verkeerde montage. De klachten 2 en 4 zijn te wijten aan het materiaal dat bestand had moeten zijn tegen dergelijke invloeden”. Hedex heeft de door [eiser] geleden schade begroot op € 1.541,00.

6. Bij factuur van 12 november 2008 heeft Hedex een bedrag van € 275,00 ter zake van het opstellen van het expertiserapport aan de verzekeraar van [eiser] in rekening gebracht.

7. Bij brief van 29 juni 2009 heeft de gemachtigde van [eiser] Keukenkampioen gesommeerd tot herstel van de gebreken aan de keuken, waarbij zij onder meer het volgende heeft opgemerkt: “Cliënt heeft begin 2006 gereclameerd over een aantal door hem geconstateerde gebreken. [...] Eind december 2007 zijn de gebreken nog steeds niet verholpen en bovendien zijn een aantal nieuwe klachten bijgekomen. [...] Vaststaat dat cliënten bij een keuken van deze prijsklasse dergelijke gebreken niet behoefden te verwachten [...] De afgeleverde zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst.”

De vordering

[eiser] vordert (samengevat) veroordeling van Keukenkampioen:
- primair om de gebreken aan de keuken kosteloos te herstellen en tot betaling aan [eiser] van een bedrag van € 1.484,00;
- subsidiair tot betaling aan [eiser] van een bedrag van € 3.025,00.
[eiser] legt, kort samengevat, het volgende aan de vordering ten grondslag.

De door Keukenkampioen aan [eiser] geleverde keuken bezit niet de eigenschappen die [eiser] daarvan op grond van de overeenkomst mocht verwachten. [eiser] heeft de klachten over de keuken tijdig kenbaar gemaakt aan Keukenkampioen. Keukenkampioen is ingevolge artikel 7:21 BW gehouden de gebreken kosteloos te herstellen. Keukenkampioen heeft dit, ondanks diverse verzoeken van [eiser], nagelaten. [eiser] heeft ten gevolge van de tekortkoming van Keukenkampioen schade geleden. Die schade bestaat, naast het door Hedex begrote bedrag van € 1.541,00, uit de expertisekosten ten bedrage van € 275,00, de buitengerechtelijke kosten ad € 459,00 en een bedrag van € 750,00 ter zake van gederfd woongenot.

Bij toewijzing van de primaire vordering, dient Keukenkampioen tevens te worden veroordeeld tot betaling van de schade ter zake van expertisekosten, buitengerechtelijke kosten en gederfd woongenot, vermeerderd met de wettelijke rente daarover. Subsidiair dient zij het totale schadebedrag aan [eiser] te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente.

Het verweer

Keukenkampioen heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op het verweer zal, voor zover nodig, bij de beoordeling van het geschil worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

Keukenkampioen betwist dat [eiser] haar binnen bekwame tijd van zijn klachten in kennis heeft gesteld. De vraag of [eiser] heeft voldaan aan de klachtplicht zoals bedoeld in artikel 7:23 lid 1 BW kan in het midden blijven, nu de beantwoording van die vraag niet bepalend is voor de uitkomst van het geschil. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 7:23 lid 2 BW geldt voor alle rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, een verjaringstermijn van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane kennisgeving.
Vaststaat dat [eiser] zich begin 2006 tot Keukenkampioen heeft gewend met een aantal klachten over de keuken en dat Keukenkampioen op verzoek van [eiser] de keuken in of omstreeks mei 2006 is komen inspecteren, naar aanleiding waarvan zij de offerte van 15 mei 2006 heeft opgesteld. Ervan uitgaande dat deze datum kan worden aangemerkt als de datum waarop [eiser] bij Keukenkampioen over de keuken heeft geklaagd, dient het ervoor te worden gehouden dat de verjaringstermijn van het tweede lid van artikel 7:23 BW met betrekking tot de zaken, genoemd in de offerte van 15 mei 2006, in ieder geval is gaan lopen vanaf 15 mei 2006.
Met betrekking tot de overige klachten geldt dat de verjaringstermijn is gaan lopen vanaf 20 april 2007, de datum waarop [eiser] de brief aan T.B.F. Assuradeuren heeft gestuurd.

Nu gesteld noch gebleken is dat [eiser] de verjaring heeft gestuit door Keukenkampioen binnen twee jaar na 15 mei 2006 respectievelijk 20 april 2007 een schriftelijke aanmaning of mededeling als bedoeld in artikel 3:317 BW te sturen, of dat sprake is van opzet aan de zijde van Keukenkampioen in de zin van het derde lid van artikel 7:23 BW, brengt het voorgaande mee dat de vordering is verjaard, zodat deze moet worden afgewezen.

Hetgeen partijen voor het overige te berde hebben gebracht behoeft, in het licht van het voorgaande, geen bespreking, nu dit niet tot een andere uitkomst kan leiden.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

In de hoofdzaak

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Keukenkampioen tot en met vandaag worden begroot op € 300,00 aan salaris van de gemachtigde.

In het incident

- veroordeelt Keukenkampioen tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiser] worden begroot op € 150,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.

-
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl