Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 232 - rechtspraak

Onderwerp: HUUROVEREENKOMST

Datum uitspraak: 07-11-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: BeŽindiging huurovereenkomst.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Anders dan de Stichting is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:232 Burgerlijk Wetboek (BW). Het feit dat [gedaagde] jarenlang een lage, niet markt-conforme, huur heeft betaald, kan daar niet aan afdoen. De Stichting wordt evenmin gevolgd in haar stelling dat de huurovereenkomst naar zijn aard slechts van korte duur is. Partijen hebben immers een overeenkomst gesloten die erin voorzag dat deze (mogelijk) pas vele jaren later ten einde zou komen.
Dit betekent dat [gedaagde] in beginsel een beroep kan doen op huurbescherming en dat de huurovereenkomst in beginsel niet eindigt dan nadat deze door de rechter is ontbonden op grond van ťťn van de in artikel 7:274 lid 1 BW opgesomde gronden. Volgens vaste jurisprudentie kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin een beroep op huurbescherming terzijde moet worden gesteld omdat dit beroep in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Hoewel de rechter - en zeker de voorzieningenrechter in kort geding - hierbij terughoudendheid dient te betrachten, is er naar voorlopig oordeel in dit geval sprake van zodanige omstandigheden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl