Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 11-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De kantonrechter stelt voorop dat krachtens artikel 7:653 BW sprake is van een concurrentiebeding indien de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Het element ‘op zekere wijze werkzaam’ houdt in dat het beding de werknemer werkzaamheden van een zekere aard of indiensttreding bij werkgevers van een zekere soort verbiedt.

Onder een accountant kan worden verstaan een persoon die, in vrij beroep of krachtens arbeidsovereenkomst of aanstelling, is belast met het onderzoeken van administraties, het opmaken van balansen en winst- en verliesrekeningen en het uitbrengen van adviezen op financieel gebied. De titel is beschermd evenals die van accountant-administratieconsulent.

Onder een registeraccountant kan worden begrepen een gediplomeerde dienstverlener op het gebied van accountancy en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Registeraccountants staan ingeschreven in een accountantsregister en mogen deze titel gebruiken.

In artikel 41 lid 1 Wet op de Accountants- en Administratieconsulenten is bepaald dat het degene, die niet is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 36 of in het register bedoeld in artikel 55 van de Wet op de Registeraccountants verboden is om anders dan in besloten kring de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in enige samenstelling of afkorting, anders dan die van registeraccount of Accountant-Administratieconsulent te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk moet worden gewekt dat hij tot het voeren van die benaming is gerechtigd.

De kantonrechter overweegt dat ingevolge artikel 6:94 BW op verlangen

de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete kan matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. De rechter dient zijn bevoegdheid terughoudend te hanteren: matiging is alleen toegestaan indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Die maatstaf brengt mee dat matiging alleen aan de orde is als toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Daarbij zal worden gelet op:
- de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete,
- de aard van de overeenkomst,
- de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen,
- de omstandigheden waaronder de tekortkoming tot stand kwam.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl