Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM5222, Rechtbank 's-Hertogenbosch , 186440 HA ZA 09-95

Datum uitspraak: 12-05-2010
Inhoudsindicatie: Handelsnaamrecht. Vordering tot staking van handelsnaam waarin het woord "boco" voorkomt toegewezen.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 186440 / HA ZA 09-95

Vonnis van 12 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOCO CHEMIE B.V.,
gevestigd te 's-Graveland,
eiseres,
advocaat mr. S. Arts te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CWS-BOCO NEDERLAND B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
gedaagde,
advocaat mr. J.P.F.W. van Eijck te Eindhoven.

en tegen

de vennootschap naar vreemd recht
CWS-BOCO DEUTSCHLAND GMBH,
gevestigd te Hamburg (Duitsland),
gevoegde partij,
advocaat mr. J.P.F.W. van Eijck te Eindhoven.

Eiseres zal hierna Boco Chemie genoemd worden. Gedaagde en de aan haar zijde gevoegde partij zullen gezamenlijk CWS-boco c.s. genoemd worden. Afzonderlijk worden zij CWS- boco en CWS Duitsland genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 24 juni 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 3 november 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Boco Chemie drijft een onderneming op het gebied van het fabriceren en leveren van professionele reinigings- en onderhoudsmiddelen, schoonmaaksystemen, bedrijfskleding, machines en materialen voor professioneel onderhoud en sanitaire voorzieningen in Nederland. De handelsnaam “Boco Chemie B.V.” wordt al lang, in ieder geval sinds 1955, gevoerd.

2.2. Op 22 januari 2002 heeft Boco Chemie een gestileerde versie van “Boco b.v. Producent van reiniging- en onderhoudsmiddelen” als beeldmerk doen inschrijven voor klasse 3 (reinigingsmiddelen), klasse 7 (reinigingsapparatuur) en klasse 35 (de zakelijke bemiddeling bij de verkoop van waren uit klasse 3 en 7).

2.3. CWS-boco was voorheen (tot de introductie van de handelsnaam “CWS-boco Nederland B.V.”) genaamd: “CWS Nederland B.V.” (hierna: CWS oud). CWS oud leverde producten en diensten op het gebied van bedrijfshygiëne in het algemeen en meer in het bijzonder op het gebied van sanitaire hygiëne alsmede schoonloopmatten. Voor deze producten en diensten heeft zij het merk CWS ingeschreven.

2.4. CWS Duitsland is rechthebbende op het merk Boco, welk merk op 7 april 1988 is ingeschreven voor de Benelux voor bedrijfskleding. Zij heeft CWS oud toestemming verleend haar merk Boco te gebruiken in de Benelux.

2.5. In het vakblad “Service Management” nummer 10 van oktober 2002 kondigt CWS oud aan dat zij de verhuur van bedrijfskleding wil gaan uitoefenen onder de naam “Boco”. Volgens CWS oud kan dat “problemen opleveren, omdat die bedrijfsnaam al bestaat.”

2.6. Bij brieven van 8 oktober 2002 en 28 november 2002 heeft Boco Chemie CWS oud doen weten dat zij bezwaar heeft tegen het aangekondigde gebruik van de naam “Boco” op de Nederlandse markt. Bovenaan het door Boco Chemie voor deze brieven gebruikte briefpapier staat het beeldmerk “Boco b.v., Producent van reiniging- en onderhoudsmiddelen” gedrukt.

2.7. In mei 2008 heeft CWS oud de handelsnaam “CWS-boco Nederland B.V.” geïntroduceerd. CWS-boco levert nog steeds producten en diensten op het gebied van bedrijfshygiëne en op het gebied van sanitaire hygiëne alsmede schoonloopmatten. Daarnaast verhuurt en onderhoudt zij bedrijfskleding.

2.8. Op 28 mei 2008 heeft Boco Chemie CWS-boco gesommeerd het gebruik van de handelsnaam “boco”, waaronder “CWS-boco”, op voertuigen, artikelen, briefpapier, websites en in domeinnamen te staken en gestaakt te houden.

2.9. In ’s-Graveland, waar Boco Chemie is gevestigd, kunnen producten worden afgehaald aan een afhaalbalie. Tevens heeft Boco een “webshop” en een bezorgdienst. De domeinnaam van de website van Boco Chemie luidt: www.boco.nl.

2.10. CWS-boco heeft meerdere vestigingen in Nederland. De domeinnaam van de website van CWS-boco luidt: www.cws-boco.nl. In publicaties gebruikt CWS-boco veelal de combinatie van “CWS” en “boco”, zonder de toevoeging “Nederland B.V.”. Op haar busjes gebruikt CWS-boco altijd de combinatie van “CWS” en “boco”, zonder de toevoeging “Nederland B.V.”.

3. Het geschil

3.1. Boco Chemie vordert samengevat –
1. voor recht te verklaren dat CWS-boco in strijd heeft gehandeld en handelt met de (handelsnaam)rechten van Boco Chemie,
2. CWS-boco te veroordelen tot betaling als schadevergoeding Primair: een bedrag van EUR 500.000,--, Subsidiair: een bedrag nader op te maken bij staat, Meer subsidiair: een in goede justitie forfaitair vast te stellen bedrag,
3. CWS-boco te gebieden uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis elk gebruik van de handelsnaam CWS-boco en/of enige andere handelsnaam waarin het woord “boco” voorkomt op de Nederlandse markt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
4. CWS-boco te veroordelen om in het eerstvolgende magazine van Service Management de in het petitum weergegeven tekst te doen plaatsen,
5. CWS-boco te veroordelen tot betaling van de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2. Boco Chemie legt aan haar vorderingen - kort gezegd - het volgende ten grondslag.
Gedaagde presenteert zich aan het Nederlandse publiek (mede) onder de naam “CWS-boco” en gebruikt deze naam dus als handelsnaam. Deze handelsnaam wijkt in zo geringe mate af van de naam van Boco Chemie, temeer omdat Boco Chemie ook “Boco” en “Boco B.V.” als handelsnamen gebruikt, dat bij het publiek de indruk ontstaat dat beide ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Aldus is sprake van gevaar van (indirecte) verwarring bij het publiek. Partijen begeven zich beiden immers op de Nederlandse markt van professionele bedrijfshygiëne. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is Boco Chemie gerechtigd CWS-boco te verbieden iedere handelsnaam waarin het element “boco” voorkomt te gebruiken. Doordat CWS-boco haar handelsnaam voert in strijd met het handelsnaamrecht van Boco Chemie, heeft Boco Chemie schade geleden en lijdt zij nog steeds schade, die zich niet eenvoudig laat vaststellen. Boco Chemie vordert daarom op grond van artikel 6c lid 1 Hnw een forfaitair bedrag, dan wel een in een schadestaatprocedure vast te stellen bedrag. De publicatie van de rectificatietekst wordt gevorderd op grond van artikel 6c lid 2 Hnw.

3.3. CWS-boco c.s. voeren verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw is niet alleen sprake indien men bij de ene onderneming bestelt, terwijl men bij de andere onderneming had willen bestellen (directe verwarring), maar ook indien men de verschillen tussen beide ondernemingen onderkent, maar een band van economische of juridische aard veronderstelt (indirecte verwarring).

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Boco Chemie haar statutaire handelsnaam reeds geruime tijd rechtmatig voerde, vóórdat CWS oud in 2008 de handelsnaam “CWS-boco Nederland B.V.” in Nederland heeft geïntroduceerd. Gelet op artikel 5 Hnw dienen de volgende vragen te worden beantwoord: voert CWS-boco dezelfde handelsnaam, althans een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van die van Boco Chemie en, zo ja, is gevaar van verwarring bij het publiek te duchten, gelet op de aard en de vestigingsplaats van de beide ondernemingen?

4.3. Volgens CWS-boco dient de vraag of zij dezelfde handelsnaam voert als Boco Chemie dan wel een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van die van Boco Chemie te worden beoordeeld door de volledige statutaire handelsnamen met elkaar te vergelijken, te weten: “Boco Chemie B.V.” en “CWS-boco Nederland B.V.”. Volgens CWS-boco bestaan er zoveel verschillen tussen deze twee handelsnamen dat niet kan worden gesproken van een “gering verschil”. CWS-boco betwist verder dat zij naar buiten treedt met de handelsnaam “CWS-boco”. Waar zij de aanduidingen “CWS” en “boco” in elkaars nabijheid gebruikt is steeds sprake van gebruik van haar merken. CWS-boco betwist voorts dat Boco Chemie (mede) de handelsnaam “Boco (B.V.)” gebruikt. Op de website van Boco Chemie staat het teken “Boco b.v.”. Dit is het waren- en dienstmerk van Boco Chemie. Hieruit mag niet worden afgeleid dat zij de handelsnaam “Boco (b.v.)” voert, aldus CWS-boco. Volgens CWS-boco biedt de handelsnaamwet geen oplossing voor beoordeling van de confrontatie tussen de handelsnaam “Boco Chemie” en het merk “boco”.

4.4. De rechtbank zal eerst onderzoeken of het gebruik door CWS-boco van de aanduiding “CWS-boco” moet worden gezien als het voeren van een handelsnaam dan wel als louter gebruik van haar merken. Voor beantwoording van de vraag of een bepaalde aanduiding moet worden gezien als “het voeren van een handelsnaam” is bepalend onder welke naam de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet de handelsregisterinschrijving. Daarbij geldt dat aan de mate van intensiteit van het feitelijk gebruik waardoor sprake is van inbreukmakend gebruik lage eisen worden gesteld. Als regel is daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik voldoende. Ook het gebruik van een domeinnaam kan worden beschouwd als gebruik als handelsnaam. Gelet op het feit dat CWS-boco de domeinnaam www.cws-boco.nl gebruikt, dat op alle busjes van CWS-boco de combinatie “CWS” en “boco” voorkomt, zonder de toevoeging “Nederland B.V.” en dat CWS-boco in publicaties veelal de combinatie van “CWS” en “boco” gebruikt, zonder de toevoeging “Nederland B.V.”, moet het gebruik van de aanduiding “CWS-boco” worden beschouwd als het voeren van een (mede)handelsnaam en niet als louter gebruik van de merken van CWS-boco. Het publiek (hierna onder 4.13 zal de rechtbank nader ingaan op de vraag welk publiek relevant is) dat deze aanduiding waarneemt zal immers niet steeds op de hoogte zijn van het feit dat CWS-boco de merken “CWS” en “boco” heeft geregistreerd en daarom deze aanduiding eerder beschouwen als handelsnaam.

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank moet ook het gebruik van de aanduidingen “Boco” en “Boco B.V.” door Boco Chemie worden gezien als het voeren van (mede)handelsnamen. Boco Chemie gebruikt immers de domeinnaam www.boco.nl. en op haar website duidt zij zichzelf aan als “Boco b.v.”. Voorts staat op haar briefpapier “Boco b.v.”. Het publiek dat de domeinnaam en/of de aanduiding “Boco b.v.” waarneemt zal niet altijd op de hoogte zijn van het feit dat “Boco b.v.” het merk is van Boco Chemie en daarom de aanduiding “Boco” of “Boco b.v.” beschouwen als handelsnaam. Niet in geschil is dat Boco Chemie de aanduidingen “Boco” en “Boco b.v.” (dus haar (mede)handelsnamen) rechtmatig gebruikte vóórdat CWS oud in 2008 de handelsnaam “CWS-boco Nederland B.V.” in Nederland heeft geïntroduceerd.

4.6. De conclusie is dat niet alleen de statutaire handelsnamen met elkaar vergeleken moeten worden, maar ook de (mede)handelsnamen “CWS-boco” enerzijds en “Boco b.v.” en “Boco” anderzijds. De handelsnaamwet is derhalve zonder meer van toepassing op het onderhavige geschil. De bescherming is groter naarmate het onderscheidend vermogen van de handelsnaam groter is. Gelet op het feit dat het element “Boco” in de handelsnaam en de medehandelsnamen van Boco Chemie geen betekenis (in de zin dat het naar iets verwijst) heeft, heeft dit element naar het oordeel van de rechtbank een groot onderscheidend vermogen. De rechtbank acht niet relevant dat de schrijfwijze van het element “boco” in de handelsnaam van CWS-boco anders is dan die van Boco Chemie. De rechtbank acht evenmin relevant dat enkele andere bedrijven zich bedienen van de naam Boco of het element Boco als onderdeel van de handelsnaam, zoals CWS-boco aanvoert. Gesteld noch gebleken is dat daaronder bedrijven zijn die opereren in de schoonmaakbranche. De verschillende handelsnamen van partijen hebben het element “boco” gemeen. Vooral tussen de namen “CWS-boco” en “Boco” is het verschil gering, maar ook de naam “CWS-boco Nederland B.V.” wijkt slechts in geringe mate af van de medehandelsnamen van Boco Chemie. Hierna zal de rechtbank eerst ingaan op de plaats van vestiging.

4.7. CWS-boco voert aan dat duidelijk is dat zij haar Nederlandse onderneming organiseert vanuit haar kantoor te ’s-Hertogenbosch, terwijl Boco Chemie is gevestigd te Kortenhoef. Volgens CWS-boco opereert Boco Chemie voornamelijk in de regio Het Gooi-Amersfoort. Boco Chemie voert aan dat zij niet alleen in die regio, maar, onder andere via haar webwinkel, in heel Nederland levert.

4.8. De rechtbank overweegt het volgende. Niet in geschil is dat CWS-boco in het hele land levert, dus ook op plaatsen waar Boco Chemie van oudsher bekend is. Daarbij komt dat Boco Chemie een webwinkel heeft, waarmee zij heel Nederland kan bedienen. Ook CWS-boco presenteert zich op internet. Zoals Boco Chemie onweersproken stelt, komt “CWS-boco” prominent naar voren als men via Google zoekt op “boco sanitair” “boco zeep” enzovoort. Door deze omstandigheden valt het verschil op grond van de vestigingsplaats naar het oordeel van de rechtbank weg. Vervolgens komt de aard van de ondernemingen aan de orde.

4.9. Volgens CWS-boco verschilt de aard van haar onderneming dermate van de aard van de onderneming van Boco, dat geen gevaar van verwarring te duchten is. Boco Chemie is een groothandel en levert een compleet assortiment schoonmaakartikelen. CWS-boco is geen groothandel en levert geen compleet assortiment schoonmaakartikelen. Zij levert slechts producten in combinatie met een huur- of bruikleenconstructie van dispensers van toiletpapier, toiletbrilreinigingsautomaten, luchtverfrissingsautomaten en dergelijke. Dit doet zij onder het merk “CWS”. Verder verhuurt en onderhoudt zij bedrijfskleding onder het merk “boco”, aldus CWS-boco.

4.10. Boco Chemie voert aan dat zowel zij als CWS-boco zeepautomaten en handzeep, handdoekautomaten en handdoekrollen, toiletroldispensers en toiletpapier en luchtverfrissers in het assortiment hebben. Ook Boco Chemie voert bedrijfskleding in het assortiment. Ook zij verhuurt en sluit bruikleencontracten. Zij legt een aantal bruikleencontracten over. Bovendien heeft Boco meerdere malen ervaren dat CWS wel degelijk “los verkoopt”.

4.11. De rechtbank acht niet van doorslaggevende betekenis of CWS-boco nu wel of niet slechts schoonmaakartikelen en bedrijfskleding levert in combinatie met verhuur- of bruikleenconstructies, waar Boco Chemie dergelijke artikelen kennelijk voornamelijk als groothandel levert. Gelet op het feit dat beide ondernemingen zich richten op bedrijfshygiëne, waaronder sanitaire hygiëne, en zij vergelijkbare producten leveren, liggen de bedrijfsactiviteiten zozeer in elkaars verlengde, dat door het gebruik van het element “boco” de indruk kan ontstaan dat tussen beide bedrijven een band van economische of juridische aard bestaat. Daarbij is uiteraard ook van belang welk publiek relevant is voor de beoordeling van het gevaar van verwarring. Daar gaat de rechtbank nu op in.

4.12. CWS voert omtrent het relevante publiek het volgende aan. Zij verleent uitsluitend diensten aan professionele afnemers. Professionele afnemers plegen geen impulsaankopen, maar laten de inkoop van diensten en/of producten voorafgaan door onderzoek en/of door vergelijking van dienstverleners. Dat onderzoek brengt met zich dat men perfect onderscheid kan maken tussen CWS-boco en Boco Chemie. Deze groep (inclusief potentiële) afnemers, weet dat CWS-boco Nederland voorheen opereerde onder de naam CWS-Nederland B.V. en de kledingtak als Boco Nederland en hebben geen ander begrip dan dat CWS-boco Nederland is ontstaan als gevolg van het onderbrengen van deze bedrijven in één onderneming. De betekenis van de nieuwe naam is direct duidelijk voor de in haar markt goed geïnformeerde afnemers. Het bestanddeel “boco” is gekoppeld aan het bekende en onderscheidende merk CWS. CWS-boco verwijst naar de zaak PTT-Contest. Daar overwoog de rechtbank dat het publiek de naam PTT Contest in verband zou brengen met het voormalige staatsbedrijf der PTT en niet met een andere onderneming van particuliere oorsprong als Comtest Instrumentation.

4.13. De rechtbank overweegt het volgende. Het relevante publiek bestaat niet (alleen) uit afnemers van CWS oud en/of CWS-boco, maar juist uit het publiek dat van oudsher Boco Chemie kent. Dit publiek kan in verwarring worden gebracht en denken dat Boco Chemie op één of andere manier is gaan samenwerken met CWS oud. De stelling van Boco Chemie dat zij al vele telefoontjes heeft gekregen met de vraag of zij is overgenomen of met CWS is gaan samenwerken acht de rechtbank dan ook geloofwaardig. Bovendien is het publiek waarom het gaat niet beperkt tot potentiële klanten, maar het publiek in het algemeen, zoals volgt uit rechtsoverweging 4 van de Hoge Raad in het arrest van 26 juni 1981 (IJskes/IJskes, NJ 1981,514). Naar het oordeel van de rechtbank gaat de vergelijking met de zaak PTT-Contest niet op, nu CWS oud geen (voormalig) staatsbedrijf was, maar evenals Boco Chemie een particuliere in de bedrijfshygiënische markt opererende onderneming.

4.14. CWS-boco is van mening dat Boco bewijs dient te leveren van het bestaan van verwarring. CWS-boco verwijst naar de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage in de (merkenrechtelijke) zaak Ikea/Multimate (Rechtbank ’s-Gravenhage 2 augustus 2006, BIE 2007/57). De rechtbank overweegt daaromtrent dat voor een beroep op artikel 5 Hnw het bestaan van gevaar voor verwarring volstaat. Anders dan in het merkenrecht, waar het bestaan van verwarringsgevaar moet worden bewezen (behoudens in het geval dat het merk gelijk is aan het teken en de waren en diensten dezelfde zijn), behoeft degene die zich op bescherming van zijn handelsnaam beroept niet te bewijzen dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan. Dit geldt in de onderhavige zaak eens te meer nu het bestanddeel “boco” in beide handelsnamen identiek is en partijen deels dezelfde waren leveren. Deze situatie is verglijkbaar met de hiervoor aangeduide situatie in het merkenrecht, waarin de bescherming absoluut is en het gevaar van verwarring niet behoeft te worden bewezen. De rechtbank verwerpt daarom dit standpunt van CWS-boco.

4.15. Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat, in die zin dat door het publiek ten onrechte een economische of juridische band tussen Boco Chemie en CWS-boco wordt verondersteld, zodat Boco Chemie terecht de bescherming van haar handelsnaam en medehandelsnamen inroept. De gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen, evenals het gebod elk gebruik van de handelsnaam CWS-boco en/of enige handelsnaam waarin het woord “boco” voorkomt te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat aan CWS-boco, zoals zij ter comparitie heeft verzocht, een termijn zal worden gegund om de nodige aanpassingen uit te voeren. De dwangsom wordt toegewezen zoals gevorderd. Ook zal CWS-boco op de voet van artikel 6c lid 2 Hnw worden veroordeeld tot het plaatsen van de in de dagvaarding genoemde tekst, zoals gevorderd, waarbij de rechtbank begrijpt dat met “rechtbank Utrecht” bedoeld zal zijn “rechtbank ’s-Hertogenbosch”. De rechtbank zal, gelet op de aan CWS-boco te gunnen termijn, de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad toewijzen.

4.16. De rechtbank verwerpt het verweer van CWS-boco in verband met de gevorderde schadevergoeding dat de inbreuk niet zodanig evident is dat zij wist of behoorde te weten dat zij inbreuk maakte. Naar het oordeel van de rechtbank behoorde CWS-boco dat juist wel te weten, te meer daar Boco Chemie haar meerdere malen daarop heeft gewezen.
De rechtbank acht aannemelijk dat Boco Chemie schade lijdt en nog zal lijden doordat CWS-boco het element “boco” in haar handelsnaam en medehandelsnaam gebruikt. Boco Chemie heeft echter geen enkel aanknopingspunt gegeven, waaraan het door haar gevorderde forfaitaire bedrag kan worden gerelateerd. De rechtbank zal de gevorderde forfaitaire schadevergoeding daarom afwijzen en de zaak naar de schadestaatprocedure verwijzen.

4.17. Als de in het ongelijk gestelde partij zal CWS-Boco, zoals door Boco Chemie gevorderd, op de voet van art. 1019h Rv. in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Boco Chemie worden begroot op:
- dagvaarding EUR 71,80
- overige explootkosten 0,00
- vast recht 585,00
- getuigenkosten 0,00
- deskundigen 0,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 26.587,57
Totaal EUR 27.244,37

5. De beslissing
De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat CWS-boco in strijd heeft gehandeld en handelt met de handelsnaamrechten van Boco Chemie,

5.2. veroordeelt CWS-boco tot voldoening aan Boco Chemie van een bedrag ter zake van schadevergoeding, nader op te maken bij staat,

5.3. gebiedt CWS-boco om uiterlijk binnen drie maanden na betekening van dit vonnis elk gebruik van de handelsnaam CWS-boco en/of enige handelsnaam waarin het woord “boco” voorkomt op de Nederlandse markt te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,-- voor elke overtreding van dit gebod en voor elke dag dat CWS-boco in gebreke zal zijn aan dit gebod te voldoen, tot een maximum van EUR 5.000.000,-- is bereikt,

5.4. gebiedt CWS-boco om in het eerstvolgende magazine van Service Management – zo nodig in het kader van een advertentie – de volgende tekst te doen plaatsen (met overneming van vet), waarbij de titel ten minste 14 beeldpunten groot zal zijn en de tekst ten minste 12 beeldpunten groot zal zijn:
“WIJZIGING BEDRIJFSNAAM OP BEVEL VAN RECHTBANK
CWS-BOCO NEDERLAND B.V. doet de navolgende mededeling: De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij vonnis van 12 mei 2010 bepaald dat wij handelen in strijd met de handelsnaamrechten van Boco Chemie B.V., h.o.d.n. Boco, te ’s-Graveland. Wij zijn veroordeeld tot het staken van het gebruik van het woord “boco” in onze handelsnaam en zullen de naam op last van de rechtbank dan ook moeten wijzigen. Tevens zijn wij veroordeeld tot het publiceren van deze mededeling en het betalen van schadevergoeding bij staat.”

5.5. veroordeelt CWS-Boco in de proceskosten, aan de zijde van Boco Chemie tot op heden begroot op EUR 27.244,37,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C.P.M. Valckx en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl