Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 11-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Indien een nadere motivering wordt verlangd van [eiser] van zijn betwisting van de stellingen van gedaagden, of indien van de juistheid van de stellingen van gedaagden wordt uitgegaan ondanks het door [eiser] geleverde tegenbewijs, dan bevat de inleidende dagvaarding tevens voorwaardelijke incidentele vorderingen ex artikel 843a Rv en een voorwaardelijk incidenteel verzoek ex artikel 22 Rv, die luidt als volgt:
- gedaagden op voet van artikel 22 Rv te bevelen inlichtingen te verschaffen over wie de werknemers waren die ten tijde van het ongeval op het mezzaninedek en op de Subsea Module aan het werk waren en wie de pijpfitters waren die op het moment van het ongeval op de onderhavige steiger aan het werk waren en voor wie het aanpaswerk diende te worden verricht;
- gedaagden op de voet van artikel 843a Rv dan wel artikel 22 Rv te bevelen om de onder punt 53 van de inleidende dagvaarding genoemde interne ongevalsrapportages en de rapportage over de gebeurtenissen na de ongevalsmelding in het geding te brengen;
- gedaagden op de voet van artikel 843a Rv dan wel artikel 22 Rv te bevelen om de onder punt 62 van de inleidende dagvaarding genoemde foto's en rapportage die zijn gemaakt van de afwijkende steigersituaties in het geding te brengen.

Artikel 7:658 lid 4 BW ziet op inleensituaties.
Als vaststaand dient te worden aangenomen dat [eiser] in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade c.q. letsel heeft opgelopen wegens een arbeidsongeval. Daarmee is op grond van artikel 7:658 lid 2 BW in beginsel gegeven dat de werkgever of degene die daarmee gelijk wordt gesteld, aansprakelijk is. De werkgever kan zich van aansprakelijkheid daarvoor bevrijden door te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de in lid 1 van dat artikel genoemde (zorg)verplichtingen is nagekomen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl