Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BO0965,Sector kanton Rechtbank Assen , 287286 \ CV EXPL 10-3836

Datum uitspraak: 17-08-2010
Inhoudsindicatie: Afwijzing van de gevorderde veroordeling in de proceskosten omdat sprake is van nodeloos veroorzaakte proceskosten.

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN
Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 287286 \ CV EXPL 10-3836

vonnis van de kantonrechter van 17 augustus 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Logicx Mobiliteit B.V.,
hierna te noemen: Logicx,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eisende partij,
gemachtigde: LAVG (Land. Ass. v. Gerechtsdeurwaarder),

tegen

[Gedaagde,]
hierna te noemen: [gedaagde],
wonende te [adres],
gedaagde partij,
procederende in persoon.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 13 april 2010 met producties;
de conclusie van antwoord met producties;
de nadere toelichtingen van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

1. [gedaagde] heeft van 27 september 2008 tot 10 oktober 2008 een auto gehuurd van Logicx.

2. Op die overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

3. [gedaagde] heeft de gefactureerde kosten wegens de huur ten bedrage van € 1.186,24 niet binnen de aangegeven termijn betaald.

4. Omdat betaling ook na aanmaningen uitbleef heeft Logicx haar vordering ter incasso uit handen gegeven. De kosten daarvan bedragen € 238,00.

5. Op 2 januari 2009 is een betalingsregeling getroffen, inhoudende de betaling van € 50,00 per maand. Medegedeeld is dat bij niet stipte nakoming, de nodige maatregelen zullen worden genomen.

6. [gedaagde] heeft het afgesproken, te betalen maandbedrag meerdere malen niet tijdig betaald. Telkens kreeg hij dan een brief waarin stond dat hij het niet betaalde bedrag alsnog moest betalen en tevens de regeling de komende maand weer naar behoren diende na te komen, `bij gebreke waarvan de regeling is vervallen`.

7. In januari 2010 had [gedaagde] in totaal € 500,00 aan de incassogemachtigde betaald.

8. Bij brief van 17 februari 2010 is aan [gedaagde] gemeld dat hij, inclusief incassokosten en rente, in totaal € 1.502,67 had moeten betalen en € 599,70 heeft betaald, zodat hij nog € 902,97 moet betalen. Verzocht is om dat bedrag binnen 5 dagen te betalen. Tevens is aangegeven dat er een procedure gestart zou worden als niet betaald zou worden.

9. [gedaagde] heeft op 11 maart 2010 € 75,00 en op 9 april 2010 € 100,00 betaald.

De vordering en het verweer

10. Logicx vordert na wijziging van eis betaling van € 729,68, vermeerderd met de wettelijke rente over € 411,54 vanaf 8 juni 2010 en met de proceskosten.
Het bedrag van € 729,68 bestaat uit de hoofdsom groot € 1.186,24, vermeerderd met de incassokosten groot € 238,00 en vervallen rente ad € 80,14, en verminderd met het totaal aan ontvangen betalingen ad € 774,70. Logicx stelt dat [gedaagde] verwijtbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en om die reden in de proceskosten veroordeeld moet worden.

11. [gedaagde] is van mening dat de kosten van de procedure nodeloos gemaakt zijn. Hij betaalde weleens een maand niet, maar betaalde dan vervolgens een maand later dubbel. Daarnaast heeft hij nooit officieel bericht ontvangen dat de regeling zou komen te vervallen, terwijl hij het bedrag niet in een keer kan betalen. De maanden juni en juli 2010 heeft hij ook € 50,00 betaald.

De beoordeling

12. [gedaagde] erkent de verschuldigdheid van de hoofdsom, rente en incassokosten. De juistheid van de door Logicx gestelde, tot en met april 2010 ontvangen betalingen is evenmin gemotiveerd betwist. Daarbij wijst de kantonrechter er op dat nu bij de betaling van 25 juni 2009 ad € 50,00 geen dossiernummer of naam is vermeld en deze plaatsvond van de rekening op naam van een zekere [X], niet gezegd kan worden dat die betaling niet afgeboekt mocht worden op een schuld van die [X]. De kantonrechter is dan ook, mede gelet op de overgelegde bescheiden, van oordeel dat de gevorderde hoofdsom en rente toegewezen kunnen worden.

13. Kern van het geschil is echter de aanspraak op betaling van de proceskosten die Logicx maakt. In artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald dat de partij die ongelijk krijgt de proceskosten van de ander moet vergoeden. De rechter kan echter de kosten die nodeloos zijn aangewend of veroorzaakt, voor rekening van de partij laten die deze veroorzaakte of maakte. Op zich komt die situatie niet snel voor. Een schuldeiser mag maatregelen nemen om zijn vordering voldaan te krijgen.

14. Echter, wanneer zoals in dit geval:
- sprake is van een afbetalingsregeling met een schuldenaar die het -gelet ook op het afgesproken bedrag- niet breed heeft,
- die schuldenaar de regeling weliswaar niet altijd stipt is nagekomen, maar duidelijk voortdurend zijn best heeft gedaan en doet om betalingen te verrichten, alsmede daadwerkelijk betalingen verricht,
- dat, van de regeling afwijkende, betalingsgedrag voortdurend in die zin is geaccepteerd dat hem is geschreven dat hij de regeling alsnog naar behoren moest nakomen, bij gebreke waarvan de regeling is vervallen en dat maatregelen zullen worden genomen om volledige betaling te verkrijgen, maar dat daartoe telkenmale niet is overgegaan,
- de schuldeiser derhalve niet echt (op enige moment) duidelijk heeft gemaakt dat het niet stipt nakomen echt niet langer getolereerd zal worden,
- de schuldenaar na de -voor hem- onverwachte brief waarbij ineens het restant bedrag volledig wordt opgevorderd, nog voordat is gedagvaard, nog weer twee -voor hem grote- betalingen verricht,
is de kantonrechter van oordeel dat Logitecx niet in redelijkheid tot dagvaarding heeft kunnen overgaan en dat de proceskosten die daardoor zijn gemaakt, moeten worden aangemerkt als nodeloos te zijn veroorzaakt. De kantonrechter ziet gelet daarop aanleiding om de proceskosten in die zin te compenseren dat beide partijen hun eigen, tot op heden gemaakte, proceskosten moeten dragen. Daarbij wijst de kantonrechter er tevens op dat niet betwist is dat [gedaagde] ook lopende deze procedure het maandelijkse bedrag groot € 50,00 is blijven betalen.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Logicx te betalen € 729,68 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 411,54 vanaf 8 juni 2010 tot aan de dag van volledige betaling;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

compenseert de proceskosten in die zin dat partijen ieder de eigen kosten zullen dragen.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A.M.A.M. Kager en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2010.
typ/conc: 131ak coll:

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl