Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM5127, Rechtbank 's-Gravenhage , 360546 / KG RK 10-542

Datum uitspraak: 20-05-2010
Inhoudsindicatie: VERZET TEGEN WEIGERING GRIFFIER VAN AFGIFTE AFSCHRIFT VONNIS (art. 28 lid 6 Rv) Openbaarheid van de rechtspraak, daaronder begrepen afgifte van rechterlijke uitspraken aan de pers, acht de voorzieningenrechter in een democratische samenleving een groot goed, maar lezing van het onderhavige vonnis heeft de voorzieningenrechter geleerd dat afgifte van afschrift van dat vonnis de niet onaanzienlijke kans in zich draagt dat zwaarwegende belangen van de partijen bij dat vonnis door die afgifte worden geschaad. Gezien die belangen valt een nadere motivering van de afwijzing van het verzoek moeilijk te geven.

Uitspraak

beschikking
RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE - VOORZIENINGENRECHTER

JKL
zaaknummer / rekestnummer: 360546 / KG RK 10-542

Beschikking van 20 mei 2010

in de zaak van:

de besloten vennootschap
MEDIA GROEP LIMBURG B.V.,
gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen,
verzoekster,
advocaten: mr. H.A.J. Stollenwerck en mr. dr. M.L.H. Reumers,

t e g e n:

DE GRIFFIER VAN DE RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. N.F.H. van Eijk.

Belanghebbenden zijn:
- [belanghebbende 1],
wonende te [woonplaats],
advocaat: mr. J.L.E. Marchal,

- de Staat der Nederlanden (ministerie van justitie),
zetelende te Den Haag,
advocaat: mr. C.M. Bitter.

Verzoekster wordt hierna aangeduid met “MGL”, verweerder met “de griffier” en de belanghebbenden met “[belanghebbende 1]” en “de Staat”.

1. In artikel 28 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is onder meer bepaald dat de griffier aan een ieder die dat verlangt afschrift van vonnissen verstrekt, tenzij verstrekking naar het oordeel van de griffier ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen,
waaronder die van partijen, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd en dat in dat laatste geval de griffier kan volstaan met verstrekking van een geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis.
Artikel 28 lid 3 Rv bepaalt onder meer dat van beschikkingen in zaken die met gesloten deuren zijn behandeld uitsluitend een geanonimiseerd afschrift of uittreksel wordt verstrekt.

2. Op 12 februari 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage een vonnis (verder te noemen het vonnis) in kort geding gewezen tussen [belanghebbende 1] als eiser en de Staat als gedaagde. Dit kort geding is ter zitting van 29 januari 2010 met gesloten deuren behandeld.

3. Op eveneens 12 februari 2010 heeft MGL de griffier mondeling verzocht om een afschrift van het vonnis.

4. De griffier heeft bij brief van 16 februari 2010 aan MGL laten weten;
Ik ben van mening, dat verstrekking van een afschrift van voornoemd vonnis aan u teveel inbreuk maakt op de zwaarwegende belangen van partijen en die van eiser in het bijzonder. Ook in geanonimiseerde vorm worden die belangen onvoldoende beschermd.

5. Van deze weigering is MGL bij op 1 maart 2010 ter griffie van de rechtbank ’s-Gravenhage binnengekomen verzoekschrift in de zin van artikel 28 lid 6 Rv - derhalve tijdig - in verzet gekomen.

6. De mondelinge behandeling van dit verzoekschrift heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 27 april 2010. Ter voorkoming van elke schijn van partijdigheid vindt de behandeling van het verzoekschrift plaats door een rechter uit een andere rechtbank (te weten die van Haarlem; van rechtswege rechter-plaatsvervanger in elke andere rechtbank van het land). Op de zitting zijn verschenen MGL, bijgestaan door haar advocaten, de griffier, en de Staat, bijgestaan door haar advocaat. [belanghebbende 1] is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. Wel is van [belanghebbende 1] een verweerschrift ontvangen. Ook van de griffier is een verweerschrift ontvangen. De advocaat van de Staat heeft zich ter zitting bediend van een pleitnota.
Op verzoek van de voorzieningenrechter heeft de griffier de voorzieningenrechter voorafgaand aan de zitting een kopie van het vonnis doen toekomen.

7. Ter beoordeling ligt voor de vraag of de griffier in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, de door MGL verzochte afgifte van afschrift van het vonnis geheel diende te worden geweigerd.

8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan die beslissing van de griffier die toets doorstaan.
Bij de vorming van zijn oordeel heeft de voorzieningenrechter voorop gesteld dat openbaarheid van de rechtspraak, daaronder begrepen de afgifte van rechterlijke uitspraken aan de pers, als daarom wordt gevraagd, in een democratische samenleving een groot goed is, waarop niet snel uitzonderingen zullen moeten worden toegestaan.

Lezing van het vonnis heeft echter ook de voorzieningenrechter tot het oordeel gebracht dat afgifte van afschrift van het vonnis aan MGL de niet onaanzienlijke kans in zich draagt dat zwaarwegende belangen van de partijen bij dat vonnis, die van [belanghebbende 1] in het bijzonder, door die afgifte worden geschaad.

9. De voorzieningenrechter realiseert zich dat MGL deze motivering van zijn oordeel weinig inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang. Een nadere motivering zou echter op eenzelfde wijze als afgifte van afschrift van het vonnis dat zou doen, inbreuk maken op eerder bedoelde zwaarwegende belangen. Bij zijn oordeel heeft de voorzieningenrechter betrokken dat de bij het vonnis betrokken partijen - met het oog op genoemde belangen - zich beiden tegen afgifte van afschrift van het vonnis aan MGL verzetten. Ter bevordering van de acceptatie van zijn oordeel overweegt de voorzieningenrechter voorts nog dat de kortgedingrechter die het vonnis heeft gewezen op de zitting in die zaak - als hiervoor reeds overwogen - behandeling met gesloten deuren heeft bevolen, waaruit geconcludeerd mag worden dat de voorzieningrechter niet alleen staat in zijn oordeel dat de zaak waarop het vonnis betrekking heeft - met het oog op genoemde belangen - geen openbaarheid kan velen.

10. Het feit dat in het onderhavige geval op grond van het bepaalde in artikel 28 lid 3 Rv een te verstrekken afschrift van het vonnis een geanonimiseerd afschrift zou moeten inhouden, kan het bezwaar tegen afgifte van een afschrift van het vonnis niet anders doen zijn. MGL is bekend met de namen van de bij het vonnis betrokken partijen, waarmee anonimiseren het daarmee beoogde doel niet kan dienen. De voorzieningenrechter sluit aan bij hetgeen in de parlementaire geschiedenis bij artikel 28 Rv (Kamerstukken II, 1999/2000, 26855, nr. 3, p.59) hierover is opgemerkt: In de regel zullen slechts geanonimiseerde afschriften worden verstrekt, al zal anonimisering niet zinvol [zijn] als een concrete uitspraak tussen bekende partijen wordt opgevraagd.

11. Voor zover MGL heeft willen betogen dat de weigering van de griffier MGL afschrift van het vonnis te verstrekken in strijd is met het beginsel dat uitspraken in het openbaar geschieden, neergelegd in artikel 121 van de Grondwet en artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, overweegt de voorzieningenrechter dat die bepalingen niet inhouden dat - waar het in de onderhavige zaak (uitsluitend) omgaat - derden een afschrift van een vonnis moeten kunnen krijgen. Ook uit de jurisprudentie omtrent genoemde verdragsbepaling kan een ongeclausuleerd recht daarop niet worden afgeleid.

12. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het verzoek van MGL dient te worden afgewezen.

BESLISSING

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. van der Meer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 mei 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl