Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN4478,Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen , 120233 / KG ZA 10-282

Datum uitspraak: 20-08-2010
Inhoudsindicatie: De voorzieningenrechter is van oordeel dat, wat er ook verder zij van de relatie tussen Plassania Beheer B.V., Heineken en de diverse pachters, in ieder geval vaststaat dat er sprake is van huurovereenkomsten tussen Heineken en Gouden Kooi en dat Gouden Kooi haar betalingsverplichtingen al lange tijd niet nakomt. De stelling van Gouden Kooi dat zij, gelet op het geheel van afspraken met Heineken, geen huurpenningen hoefde te betalen is in dit geding niet nader onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Gelet op de hoogte en duur van de huurachterstand is het hoogst waarschijnlijk dat de bodemrechter de huurovereenkomsten van partijen zal ontbinden. Op dat oordeel kan in dit kort geding vooruitgelopen worden door toewijzing van de gevorderde ontruimingen, waarbij Heineken een voldoende spoedeisend belang heeft. De ontruimingstermijn zal bepaald worden op twee weken na betekening van deze uitspraak.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 120233 / KG ZA 10-282

Vonnis in kort geding van 20 augustus 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap
HEINEKEN NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. Ch.Y.M. Moons te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap
GOUDEN KOOI B.V.,
gevestigd te Lelystad,
gedaagde,
advocaat mr. O. Hammerstein te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Heineken en Gouden Kooi genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Heineken verhuurt aan Gouden Kooi 21 onroerende zaken gelegen te Groningen aan de Grote Markt, Oosterstraat, Poelestraat en Peperstraat. Alle zaken zijn bestemd om te worden gebruikt als horecabedrijf. Gouden Kooi blijft met betrekking tot 17 van deze panden sinds maart 2009 in gebreke met de betaling van de huurpenningen aan Heineken.
Krachtens alle huurovereenkomsten is Gouden Kooi rente verschuldigd van 1% per maand over achterstallige betalingen. De totale huurachterstand van Gouden Kooi beloopt per 1 augustus 2010, inclusief rente, Ä 5.035.570,-.

3. Het geschil

3.1. Heineken vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, en op alle dagen en uren Gouden Kooi te veroordelen om de gehuurde onroerende zaken te Groningen aan - de Gelkingestraat 2, 2-A, 4, 4-A, 6 en 6-I,
- de Grote Markt 36 - 36-A,
- de Grote Markt 36-B,
- de Grote Markt 37 en 37-A,
- de Grote Markt 38,
- de Grote Markt 39,
- de Grote Markt 39-A,
- de Grote Markt 47,
- de Oosterstraat 7-A,
- de Poelestraat 15,
- de Poelestraat 17,
- de Poelestraat 20,
- de Poelestraat 25,
- de Poelestraat 27,
- de Poelestraat 29,
- de Peperstraat 2,
- de Peperstraat 6,
met al het hare en de haren te ontruimen en het schoon en vrij van gebreken en onder inlevering van de sleutels ter vrije beschikking van Heineken te stellen,

met machtiging van Heineken de nakoming tot ontruiming te (doen) bewerkstelligen met behulp van de sterke arm, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 556 lid 1 en 557 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

met veroordeling van Gouden Kooi in de kosten van het geding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis,

met verlof aan Heineken om het ten deze te wijzen vonnis te betekenen op alle dagen en uren,

3.2. Gouden Kooi voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Heineken heeft gesteld dat met de omvang van de huurachterstand het spoedeisend belang een gegeven is. Tevens is het spoedeisend belang gelegen in een dreigend faillissement van Gouden Kooi. Tenslotte verlangen de pachters meer zekerheid, omdat zij nu niet weten of de door hen betaalde huurpenningen goed terecht komen en daarom niet betalen, hetgeen een groot bedrijfsrisico met zich brengt.
Gouden Kooi heeft naar voren gebracht dat er geen spoedeisend belang is, omdat Heineken haar rechten niet kan staven. Immers, behalve de huurovereenkomsten hebben partijen meer afspraken gemaakt. Het geheel daarvan moet in ogenschouw genomen worden en niet enkel deze huurkwestie. Bovendien zijn partijen met elkaar in gesprek over een integrale oplossing van de betalings- en verrekeningsproblematiek en doorkruist deze kortgedingprocedure over een deelaspect het overleg en het bereiken van overeenstemming.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de hoogte van de vordering en de omstandigheid dat deze vordering iedere maand substantieel toeneemt en Gouden Kooi niet van zins is daar verandering in te brengen, alsmede de omstandigheid dat duidelijkheid voor de pachters is vereist, voldoende spoedeisend belang constitueert.

Ontruiming

4.2. Heineken stelt zich op het standpunt dat de omvang van de wanbetaling de ontbinding van de huurovereenkomsten van de in de dagvaarding genoemde panden rechtvaardigt. Daarnaast rechtvaardigt de wanbetaling -bij wijze van voorlopige voorziening- de ontruiming uit de 17 genoemde onroerende zaken. Ondanks aanmaningen is van Gouden Kooi geen betaling te verkrijgen. Overigens wenst Heineken niet de feitelijke ontruiming van de panden, maar wil zij door een ontruimingsvonnis Gouden Kooi de zeggenschap ontnemen en zelf rechtstreeks huurcontracten met de exploitanten aangaan en zo de continuÔteit van de horecazaken waarborgen.

4.3. Gouden Kooi heeft niet betwist dat sprake is van huurachterstanden, noch is de hoogte daarvan weersproken. Gouden Kooi heeft naar voren gebracht dat zij slechts een onderdeel is van een juridische constructie, met als doel dat Heineken geen directe contacten met de pachters van de horecaondernemingen zou hoeven onderhouden. Volgens Gouden Kooi heeft Heineken in het stelsel van afspraken tussen Heineken, Gouden Kooi en Plassania Beheer B.V. nimmer betaling van huurpenningen mogen verwachten.

4.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, wat er ook verder zij van de relatie tussen Plassania Beheer B.V., Heineken en de diverse pachters, in ieder geval vaststaat dat er sprake is van huurovereenkomsten tussen Heineken en Gouden Kooi en dat Gouden Kooi haar betalingsverplichtingen uit hoofde van die huurovereenkomsten al lange tijd niet nakomt. De stelling van Gouden Kooi dat zij, gelet op het geheel van afspraken met Heineken, geen huurpenningen hoefde te betalen, is in dit geding niet nader onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Gelet op de hoogte en duur van de huurachterstand is het hoogst waarschijnlijk dat de bodemrechter, indien daarom verzocht, de huurovereenkomsten van partijen zal ontbinden. Op dat oordeel kan in dit kort geding vooruitgelopen worden door toewijzing van de gevorderde ontruimingen, waarbij Heineken een voldoende spoedeisend belang heeft. De ontruimingstermijn zal bepaald worden op twee weken na betekening van deze uitspraak.

4.5. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen omdat zij, ingevolge art. 556 lid 1 en art. 557 Rv en op grond van de stelling van Heineken dat zij de panden niet feitelijk wil ontruimen, overbodig is.

4.6. Gouden Kooi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Heineken worden begroot op:
- dagvaarding EUR 73,89
- vast recht 263,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.152,89

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Gouden Kooi om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de panden te Groningen aan de
- de Gelkingestraat 2, 2-A, 4, 4-A, 6 en 6-I,
- de Grote Markt 36 - 36-A,
- de Grote Markt 36-B,
- de Grote Markt 37 en 37-A,
- de Grote Markt 38,
- de Grote Markt 39,
- de Grote Markt 39-A,
- de Grote Markt 47,
- de Oosterstraat 7-A,
- de Poelestraat 15,
- de Poelestraat 17,
- de Poelestraat 20,
- de Poelestraat 25,
- de Poelestraat 27,
- de Poelestraat 29,
- de Peperstraat 2,
- de Peperstraat 6,
te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van Heineken zijn, en de sleutels af te geven aan Heineken,

5.2. veroordeelt Gouden Kooi in de proceskosten, aan de zijde van Heineken tot op heden begroot op EUR 1.152,89, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2010.?

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl