Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM6445, Raad van State , 201000024/1/H1

Datum uitspraak: 02-06-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 14 december 2007 heeft het college geweigerd handhavend op te treden met betrekking tot de hoogte van de garage op het perceel [locatie] te Bergen op Zoom.

Uitspraak

201000024/1/H1.
Datum uitspraak: 2 juni 2010

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 18 november 2009 in zaak nr. 08/5827 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 december 2007 heeft het college geweigerd handhavend op te treden met betrekking tot de hoogte van de garage op het perceel [locatie] te Bergen op Zoom.

Bij besluit van 31 oktober 2008 heeft het college het door [belanghebbende] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 november 2009, verzonden op 30 november 2009, heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 december 2009, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[belanghebbende] heeft een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 mei 2010, waar [appellant], in persoon en bijgestaan door H.J.M. Marcus, en het college, vertegenwoordigd door mr. J. van den Berg, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.
Voorts is ter zitting [belanghebbende], vertegenwoordigd door mr. P.J. Smink, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. In deze zaak is niet in geschil of het college het verzoek van [belanghebbende] om handhavend op te treden tegen de garage terecht heeft afgewezen, maar of het dit op juiste gronden heeft gedaan. Volgens [appellant], de eigenaar van de garage, had het college dat verzoek niet op inhoudelijke gronden maar met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) moeten afwijzen.

2.2. Ingevolge artikel 6:13 van de Awb, voor zover thans van belang, kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt.

2.3. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat, nu hij geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 14 december 2007, het door hem ingestelde beroep ingevolge artikel 6:13 van de Awb niet-ontvankelijk is. Daartoe voert hij aan dat hij als belanghebbende aan de bezwaarprocedure heeft deelgenomen en reeds in dat kader heeft aangegeven dat het college het verzoek om handhaving met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb had moeten afwijzen.

2.3.1. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat, nu [appellant] geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 14 december 2007, het door hem ingestelde beroep ingevolge artikel 6:13 van de Awb niet-ontvankelijk is. De enkele omstandigheid dat hij als belanghebbende bij de bezwaarprocedure was betrokken, brengt niet mee dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt. Indien hij van mening was dat het besluit van 14 december 2007 onrechtmatig is, omdat het verzoek om handhaving daarbij niet met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb is afgewezen, had hij daartegen zelf bezwaar moeten maken.

Het betoog faalt.

2.4. Nu uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de rechtbank het door [appellant] ingestelde beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, wordt niet toegekomen aan een beoordeling van de overige beroepsgronden.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. C.J. Borman, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Dijk w.g. Van Roessel
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 juni 2010

457.

-
-
WWW.UWWET.nl
2011. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl