Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:11

Onderwerp:

Datum uitspraak: 31-03-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 26 september 2008 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zeeburg van de gemeente Amsterdam aan [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast aan het pand op het perceel [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel) de voorzieningen te treffen als vermeld op de als bijlage bij het besluit gevoegde 'Lijst van te treffen voorzieningen'.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 5:32, vierde lid, van de Awb stelt het bestuursorgaan de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Het vastgestelde bedrag staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

Artikel 7:11, eerste lid, van de Awb verplicht het bestuursorgaan tot een volledige heroverweging van het primaire besluit. Dit biedt het bestuursorgaan de mogelijkheid gemaakte fouten te herstellen. In dit geval heeft het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5:32, vierde lid, van de Awb alsnog vermeld per welke tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, de dwangsom wordt verbeurd. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat een dwangsombesluit aldus bij de beslissing op bezwaar wordt verbeterd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl