Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Grondwet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

Artikel 73Taak Raad van State

1. De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. In bij de wet te bepalen gevallen kan het horen achterwege blijven.

2. De Raad of een afdeling van de Raad is belast met het onderzoek van de geschillen van bestuur die bij koninklijk besluit worden beslist en draagt de uitspraak voor.

3. De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de uitspraak in geschillen van bestuur opdragen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Taken van de Raad van State.Artikel 74Rechtspositie en benoeming leden van de Raad van State

1. De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van het koninklijk huis zitting in de Raad worden verleend.

2. De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

3. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

4. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Raad worden geschorst of ontslagen.

5. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De rechtspositie en benoeming van de leden van de Raad van State.Artikel 75Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Raad van State

1. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State.

2. Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden opgedragen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State zijn geregeld in de Wet op de Raad van State.Artikel 76Algemene Rekenkamer is belast met onderzoek

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Taak van de Algemene Rekenkamer.Artikel 77Rechtspositie en benoeming leden Algemene Rekenkamer

1. De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

3. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Hoge Raad worden geschorst of ontslagen.

4. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De rechtspositie en benoeming van de leden van de Algemene Rekenkamer.Artikel 78Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Rekenkamer

1. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer.

2. Bij de wet kunnen aan de Algemene Rekenkamer ook andere taken worden opgedragen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer.Artikel 78aNationale ombudsman verricht onderzoek

1. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.

2. De Nationale ombudsman en een substituut-ombudsman worden voor een bij de wet te bepalen termijn benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden geschorst of ontslagen. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

3. De wet regelt de bevoegdheid en werkwijze van de Nationale ombudsman.

4. Bij of krachtens de wet kunnen aan de Nationale ombudsman ook andere taken worden opgedragen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Taken en de benoeming van de Nationale ombudsman en zie voor verdere regelgeving met betrekking tot deze ombudsman de Wet Nationale ombudsman.Artikel 79Vaste colleges van advies

1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.

2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.

3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Vaste colleges in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk.Artikel 80Adviezen van de colleges

1. De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.

2. Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Openbaarheid van adviezen en overlegging van bijzondere adviezen aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

§ 1. Wetten en andere voorschriften


Artikel 81Vaststelling van wetten

De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het vaststellen van wetten komt tot stand door de regering en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer samen, deze wetten worden formele wetten genoemd.Artikel 82Indiening voorstellen van wet

1. Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2. Voorstellen van wet waarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en, voor zover de betreffende artikelen van hoofdstuk 2 dit toelaten, door de verenigde vergadering.

3. Voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering, worden bij haar door een of meer leden aanhangig gemaakt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het indienen van wetsvoorstellen.Artikel 83Voorstellen van wet doorgezonden

Voorstellen van wet, ingediend door of vanwege de Koning, worden gezonden aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, aan deze vergadering.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Wetsvoorstellen worden toegezonden aan de Tweede Kamer en in bepaalde gevallen ook aan de Eerste Kamer.Artikel 84Wijziging wetsvoorstellen

1. Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de Koning, niet door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering is aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en vanwege de regering worden gewijzigd.

2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden gewijzigd.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De mogelijkheden om wetsvoorstellen te wijzigen.Artikel 85Toezending voorstel van wet aan Eerste Kamer

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Toezending van wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer en de mogelijkheid om het wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.Artikel 86Intrekking wetsvoorstel door indiener

1. Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.

2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het intrekken van een wetsvoorstel.Artikel 87Voorstel wordt wet door bekrachtiging

1. Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.

2. De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun besluit omtrent enig voorstel van wet.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een wetsvoorstel wordt wet als het door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is aangenomen en door de koning is bekrachtigd.Artikel 88Bekendmaking en inwerkingtreding wet

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Wetten treden in werking nadat die wetten zijn bekendgemaakt en zie regelgeving hierover in de Bekendmakingswet.Artikel 89Algemene maatregelen van bestuur

1. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.

2. Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.

3. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De vaststelling van algemene maatregelen van bestuur.§ 1A. Referendum

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]Artikel 89a

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een voorstel van wet dat door de Staten-Generaal is aangenomen, wordt aan een referendum onder de in artikel 54 bedoelde kiesgerechtigden onderworpen, indien na een inleidend verzoek van ten minste veertigduizend kiesgerechtigden ten minste zeshonderdduizend kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar hebben gemaakt.

2. Aan het inleidend verzoek wordt geen gevolg gegeven, indien de Koning de Staten-Generaal kennis heeft gegeven van zijn besluit waarbij aan het voorstel de bekrachtiging is onthouden.Artikel 89b

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen:
a. voorstellen van wet inzake het koningschap;
b. voorstellen van wet inzake het koninklijk huis;
c. voorstellen van wet inzake de begroting, bedoeld in artikel 105, eerste lid;
d. voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
e. voorstellen van rijkswet, behoudens voorstellen van rijkswet tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden.

-

De grondwet is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl