Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 1 - personen- en familierecht
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Artikel 29eNadere regels taak en werkwijze Commissie is mogelijk

Onze Minister van Justitie kan nadere regels stellen omtrent de taak en de werkwijze van de Commissie.Artikel 29fRapport Commissie

Telkens binnen een termijn van vier jaren brengt de Commissie een rapport uit aan Onze Minister van Justitie, waarin de taakvervulling van de Commissie aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen.Titel 5. Het huwelijk

Algemene bepaling


Artikel 30Aangaan huwelijk

1. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.

2. De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Er is in de wet geen definitie te vinden van het huwelijk. Wel kan men zeggen dat het huwelijk een verbintenis is tussen twee personen voor het leven met een duurzaam karakter. Als deze personen van verschillend geslacht zijn heeft een huwelijk ook afstammingsrechtelijke gevolgen. Dit is aan de orde bij het krijgen van kinderen.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Afdeling 1. Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

Artikel 31Minimumleeftijd aangaan huwelijk

1. Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

2. Het in het vorige lid vermelde huwelijksbeletsel bestaat niet wanneer zij die met elkander een huwelijk willen aangaan de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en de vrouw een verklaring van een arts overlegt dat zij zwanger is, dan wel haar kind reeds ter wereld heeft gebracht.

3. Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde vereiste.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld zijn dat een vrouw zwanger is en de man en de vrouw nog geen zestien jaar zijn. Lid 2 van dit artikel kan dan geen uitkomst bieden en de Minister van Justitie kan dan toestemming geven.Artikel 32Geestvermogens gestoord staat huwelijk in de weg

Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.Artikel 33Huwelijk met één andere persoon

Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De personen die met elkaar willen huwen/trouwen moeten ongehuwd zijn. In Nederland gaat men uit van monogamie. Een dubbel huwelijk is dus niet toegestaan.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Artikel 34
[Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 35Geen huwelijk minderjarige zonder toestemming ouders

1. Een minderjarige mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn ouders.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Dit betreft de toestemming van de juridische ouders. Een kind kan ook twee mannen of twee vrouwen als juridische ouders hebben. Een persoon is minderjarig als deze nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt.

2. Zijn de geestvermogens van een ouder zodanig gestoord, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet vereist.

3. Een minderjarige, die onder voogdij staat, heeft bovendien de toestemming van zijn voogd nodig.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Als de ouders van een minderjarige van het gezag over hem zijn ontheven of ontzet en nog leven dan heeft de minderjarige de toestemming van zijn ouders nodig. Ook heeft de minderjarige toestemming van zijn voogd nodig.Artikel 36Vereiste toestemming door rechtbank vervangen

Voor zover een volgens het vorige artikel vereiste toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de minderjarige door die van de rechtbank worden vervangen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De rechter moet onderzoeken of de weigering van de toestemming door de ouder redelijk is. Alle omstandigheden van het geval worden bekeken. De ouders mogen bijvoorbeeld geen misbruik maken van hun bevoegdheid om hun toestemming te weigeren.Artikel 37Toestemming huwelijk voor onder curatele gestelde

1. Hij die wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn curator.

2. Voor zover die toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: De rechter moet onderzoeken of de weigering van de toestemming door de curator redelijk is. Alle omstandigheden van het geval worden bekeken. De curator mag bijvoorbeeld geen misbruik maken van zijn bevoegdheid om zijn toestemming te weigeren.Artikel 38Toestemming huwelijk voor onder curatele gestelde

Hij die wegens een zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.Artikel 39Opkomen tegen verleende toestemming

1. Heeft de rechter de toestemming verleend, dan is de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die termijn de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd.

2. Hij die tegen een verleende toestemming opkomt, is verplicht dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploit te doen aanzeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand ten overstaan van wie het huwelijk kan worden voltrokken. Door dit te verzuimen verliest hij het recht om de nietigverklaring van het huwelijk op grond van het ontbreken van zijn toestemming te vragen, indien het gerechtshof de in het eerste lid bedoelde beschikking vernietigt en het huwelijk reeds is voltrokken.Artikel 40
[Vervallen per 01-01-1988]
Artikel 41Broers en zussen kunnen niet huwen

1. Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de nederdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een huwelijk is niet toegestaan tussen een opa en een kleinkind, een vader en een kind, een oma en een kleinkind, een moeder en een kind. Een huwelijk tussen broers is niet toegestaan. Een huwelijk tussen zussen is niet toegestaan. Een huwelijk tussen een broer en een zus is niet toegestaan. Deze verboden gelden voor de biologische betrekkingen, maar ook voor de juridische betrekkingen (bijvoorbeeld in geval van erkenning van een kind).

2. Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn.Artikel 42Huwelijk en geregistreerd partnerschap kunnen niet samen

Zij die met elkander een huwelijk willen aangaan, mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap mogen niet tegelijkertijd.Afdeling 2. Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan

Artikel 43Aangifte van een huwelijk

1. Zij die met elkaar een huwelijk willen aangaan, moeten daarvan onder overlegging van de in artikel 44 van dit boek genoemde bescheiden, aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één der partijen. Wanneer de aanstaande echtgenoten, van wie ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in een Nederlandse gemeente een huwelijk met elkaar willen aangaan, geschiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Personen die met elkaar willen trouwen moeten aangifte doen.

2. Bij de aangifte kunnen de aanstaande echtgenoten verklaren dat het huwelijk zal worden voltrokken in een andere gemeente dan die waarin een van hen op het tijdstip van de huwelijksaangifte woonplaats heeft, dan wel indien de tweede zin van het eerste lid van toepassing is, in een andere gemeente dan 's-Gravenhage.

3. De aangifte geschiedt in persoon of bij zodanige geschriften waaruit van het voornemen der aanstaande echtgenoten met genoegzame zekerheid kan blijken.

4. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de aangifte een akte op.Artikel 44Benodigde bescheiden voor de aangifte

1. Voor de aangifte van het huwelijk worden de volgende bescheiden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overgelegd:
a. de geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten en van elk van hen een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen, tenzij zij niet als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;
b. een akte van huwelijkstoestemming, gegeven door hen, wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is. De akte van huwelijkstoestemming wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notaris opgemaakt. De toestemming kan ook bij de huwelijksakte worden gegeven. Is de toestemming door de rechter verleend, dan wordt diens beschikking overgelegd;
c. een akte van overlijden van allen, wier toestemming voor het huwelijk was vereist, als zij in leven waren geweest;
d. ingeval van tweede of verder huwelijk dan wel huwelijk na registratie, bewijsstukken aantonende dat het vorige huwelijk dan wel het eerdere geregistreerd partnerschap geen beletsel voor een nieuw huwelijk oplevert;
e. de akte van huwelijksaangifte;
f. indien stuiting heeft plaatsgevonden, het bewijs dat de stuiting is opgeheven;
g. het bewijs van de ontheffing of de vergunning van Onze Minister van Justitie, ingeval deze is vereist;
h. indien een beschikking als bedoeld in afdeling 12 van Titel 4 van dit boek of een vrijstelling krachtens artikel 62 van dit boek is verkregen, ook deze;
i. de verklaring, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van dit boek, ingeval deze vereist is;
j. een schriftelijke opgave van de namen en de adressen van de personen die zijn uitgenodigd om als getuigen bij de voltrekking van het huwelijk aanwezig te zijn;
k. een door de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 aan de ambtenaar van de burgerlijke stand afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, dan wel voornemens is niet in Nederland te verblijven. De verklaring wordt opgesteld op verzoek van de aanstaande echtgenoot op wie zij betrekking heeft. Bij het verzoek wordt een gewaarmerkt afschrift als bedoeld onder a, overgelegd. Heeft deze geen woonplaats in Nederland, dan wordt zij opgesteld op verzoek van de andere aanstaande echtgenoot.

2. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, is niet vereist indien de aanstaande echtgenoten aannemelijk kunnen maken dat zij beiden buiten Nederland woonplaats hebben. De verklaring is evenmin vereist indien de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in Nederland rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van het in het eerste lid onder a bedoelde gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen, alsmede de in hetzelfde lid onder k bedoelde verklaring.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.Artikel 45Akte van bekendheid in plaats van geboorteakte

1. Een aanstaande echtgenoot die in de onmogelijkheid is, zijn door het vorige artikel vereiste geboorteakte te vertonen, kan dit verhelpen door een akte van bekendheid, afgegeven door de kantonrechter van zijn geboorteplaats of woonplaats, op verklaring van vier meerderjarige getuigen.

2. Deze verklaring houdt de vermelding in van de plaats en, zo na mogelijk, van het tijdstip der geboorte, benevens de oorzaken, die beletten een akte daarvan over te leggen.

3. Het ontbreken van een geboorteakte kan ook worden verholpen, hetzij door een dergelijke, maar beëdigde verklaring, afgelegd door de getuigen, die bij de voltrekking van het huwelijk tegenwoordig zijn, of wel door een bij de ambtenaar van de burgerlijke stand afgelegde beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot, inhoudende dat hij zich geen geboorteakte of akte van bekendheid kan verschaffen. In de huwelijksakte wordt van de afgelegde verklaring melding gemaakt.Artikel 45aAkte van bekendheid in plaats van overlijdensakte

Indien partijen niet in staat zijn de akten van overlijden, bij artikel 44, eerste lid, onder c van dit boek bedoeld, over te leggen, kan dat gebrek op dezelfde wijze als in het geval van het vorige artikel worden verholpen.Artikel 46Voltrekken huwelijk binnen jaar huwelijksaangifte

Wanneer het huwelijk binnen een jaar, te rekenen van de datum van de akte van huwelijksaangifte, niet is voltrokken, mag het niet worden voltrokken dan nadat een nieuwe aangifte is gedaan.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Een nieuwe aangifte is vereist wanneer het huwelijk binnen een jaar niet is voltrokken. De datum vermeld op de akte van de huwelijksaangifte is daarbij van belang.Artikel 47Onderzoek vereiste toestemmingen

1. Indien een minderjarige een huwelijk wenst aan te gaan, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand, van welke personen daartoe de toestemming wordt vereist.

2. Voorts onderzoekt die ambtenaar of de minderjarige onder toezicht gesteld is of onder voorlopige voogdij is geplaatst. Blijkt dit het geval, dan verwittigt hij bij ondertoezichtstelling de kinderrechter en in het andere geval de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet onverwijld van het voorgenomen huwelijk.Artikel 48Hertrouwen met gezag over kinderen uit vroeger huwelijk

Indien hij die wil hertrouwen het gezag heeft over kinderen uit een vorig huwelijk, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gedane aangifte onverwijld kennis aan de rechtbank van de woonplaats van de bedoelde ouder.Artikel 49Trouwbeloften geven geen rechtsvordering

1. Trouwbeloften geven geen rechtsvordering tot het aangaan van een huwelijk, noch tot schadevergoeding wegens de niet-vervulling van de beloften; alle afwijkende bedingen zijn nietig.

2. Indien echter een akte van huwelijksaangifte is opgemaakt, kan dit grond opleveren tot een vordering tot vergoeding der werkelijke vermogensverliezen, zonder dat daarbij enige winstderving in aanmerking komt. De vordering vervalt door verloop van achttien maanden, te rekenen van de datum van de akte van huwelijksaangifte.

Opmerking van de redactie van uwwet.nl: Het is niet mogelijk een huwelijk op grond van een verloving of op grond van een andere mogelijkheid tot het doen van trouwbeloften juridisch af te dwingen. Ook schadevergoeding kan niet worden afgedwongen. Afwijking van deze bepaling is niet mogelijk. Als een akte van huwelijksaangifte is gemaakt kan dit wel een reden zijn tot een vergoeding van werkelijke vermogensverlies. Smartengeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.Artikel 49aHuwelijk in het buitenland

1. Indien een Nederlander buiten Nederland een huwelijk wenst aan te gaan, wordt op zijn verzoek aan hem een verklaring van huwelijksbevoegdheid overeenkomstig de bijlage van de Overeenkomst van München van 5 september 1980 (Trb. 1981, 71, en 1982, 116) afgegeven.

2. Deze verklaring wordt afgegeven:
a. aan degene die binnen Nederland woonplaats heeft, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats;
b. aan degene die binnen Nederland geen woonplaats heeft, maar wel heeft gehad, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats aldaar;
c. aan degene die binnen Nederland geen woonplaats heeft of heeft gehad, door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het ressort waar het huwelijk wordt voltrokken.

3. De verklaring wordt door de bevoegde autoriteit niet afgegeven alvorens deze, door kennisneming van de bescheiden, vermeld in artikel 44, eerste lid, onder a, b, c, d en g, en zo nodig van die, vermeld in de artikelen 45 en 45a, alsmede in artikel 27b, zich ervan heeft overtuigd dat naar Nederlands recht geen beletselen tegen het huwelijk bestaan.

4. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is, te rekenen van het tijdstip van afgifte, gedurende zes maanden geldig.

-

Het burgerlijk wetboek, boek 1, met betrekking tot het personen- en familierecht is voor het laatst geactualiseerd op: 3 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl