Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:01-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens vaste rechtspraak kan een voorzieningenrechter in een executiegeschil de tenuitvoerlegging van een beschikking of vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant

mede gelet op de belangen van de geŽxecuteerde

, geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot executie heeft. Er dient aldus sprake te zijn van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de executant. Misbruik van bevoegdheid kan zich voordoen indien de te executeren beschikking

klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging van de beschikking op grond van na de beschikking voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand voor de executant doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar is.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl