Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 611 - rechtspraak

Onderwerp: GEEN EENZIJDIG WIJZIGINGSBEDING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7:613 BW

Datum uitspraak: 27-03-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Werkgever wijzigt een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe moet dat worden getoetst? Aan de hand van het bepaalde in artikel 7: 611 BW, of de toetsing die is neergelegd in artikel 7: 613 BW of die van artikel 6: 248 BW? Gekozen wordt voor 7: 611 BW waarbij aansluiting wordt gezocht bij de toets van 7: 613 BWDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Met betrekking tot de vraag of een werkgever ook zonder een overeengekomen wijzigingsbeding eenzijdig arbeidsvoorwaarden van een werknemer kan wijzigen overweegt de kantonrechter het volgende. In het Taxi Hofman arrest is deze vraag beantwoord vanuit art. 7:611 BW. Werkgever en werknemer zijn op basis van dit artikel over en weer verplicht om zich als een goed werkgever respectievelijk goed werknemer te gedragen. Dit leidt er volgens de Hoge Raad toe, wat de werknemer betreft, dat hij op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Deze benadering wordt door de Hoge Raad gevolgd in omstandigheden dat beperkte organisatorische wijzigingen aan de orde zijn waarin het functioneren van de betrokken werknemer mede een rol speelt. In casu gaat het om bedrijfseconomische omstandigheden welke geheel in de risicosfeer van de werkgever liggen. Naar het oordeel van de kantonrechter is dan een benadering waarbij goed werkgeversbelang en goed werknemersbelang vanuit een 50/50 insteek worden benaderd niet goed denkbaar, maar dient aansluiting te worden gezocht bij art. 7:613 BW. Ingevolge dit artikel kan een werkgever slechts een beroep doen op een schriftelijk overeengekomen wijzigingsbeding, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Ook deze bepaling, waarin in ieder geval een groter belang van de werkgever wordt verlangd dan een redelijk belang, staat in de sleutel van goed werkgevers- en werknemersgedrag. In de rede ligt deze lijn door te trekken in situaties waarin, zoals in onderhavig geval, geen wijzigingsbeding is overeengekomen.

Het te rade gaan bij art. 6:248 BW ligt minder voor de hand, waarbij niet valt in te zien dat verschil zou moeten uitmaken of het gaat om wijzigingen in individuele of collectieve regelingen. Waar het om gaat is dat met een beroep op art. 6:248 BW een andere invalshoek voor het benaderen van het probleem wordt gekozen dan vanuit goed werkgever- en goed werknemerschap. Uit de jurisprudentie valt overigens af te leiden dat het voor de uiteindelijke afweging niet zoveel uitmaakt welke redenering wordt gevolgd.

Een goed werknemer behoort in een situatie als voornoemd begrip te tonen voor de wens van de werkgever om de secundaire arbeidsvoorwaarden te versoberen. Het kan echter niet zo zijn dat ongeacht de wijze waarop de werknemer in zijn arbeidsvoorwaarden wordt getroffen, zijn belang naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor de wens van de werkgever tot bezuiniging op de arbeidskosten moet wijken. Voor de beantwoording van de vraag waartoe een goed werknemer gehouden is tegenover de werkgever die bedrijfseconomisch in grote nood verkeert dient het standpunt van een ondernemingsraad gewicht in de schaal te leggen. Hetzelfde geldt voor de vraag of de werkgever een voldoende zwaarwichtig belang heeft.

In de jurisprudentie over versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden met of zonder overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding gaat het veelal om wijziging van een enkel onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Indien cumulatie aan de orde is betekent het totaalpakket doorgaans per saldo een beperkte aantasting van de aanspraken van de werknemer uit arbeidsovereenkomst.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl