Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM9595,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 456398 / CV EXPL 10-2475

Datum uitspraak: 24-06-2010
Inhoudsindicatie: Huurkoopovereenkomst. Bepalingen inzake consumentenkoop van toepassing. Tripartite lease-overeenkomst, waarbij eiser met gedaagde een huurkoopovereenkomst heeft gesloten ter zake van een keuken en gedaagde die keuken heeft overgedragen aan een derde die de keuken aan eiser in huurkoop heeft gegeven. Eiser vordert nakoming van de overeenkomst door gedaagde. Gedaagde voert aan dat eiser niet ontvankelijk is in zijn vordering, omdat hij niet gedaagde, maar de financierende partij had moeten dagvaarden. Ingevolge artikel 7A: 1576l lid 2 BW werkt vervreemding door de verkoper van de in huurkoop afgeleverde zaak niet ten nadele van de huurkoper. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt verworpen.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 456398 / CV EXPL 10-2475
datum uitspraak: 24 juni 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]
te [woonplaats]
eiser in de hoofdzaak
verweerder in het incident
hierna te noemen [eiser]
gemachtigde P. Ak (SRK Rechtsbijstand)

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KEUKENKAMPIOEN B.V.
te Waalwijk
gedaagde in de hoofdzaak
eiseres in het incident
hierna te noemen Keukenkampioen
gemachtigde mr. J. Bosman

De procedure
[eiser] heeft Keukenkampioen gedagvaard op 11 februari 2010. Keukenkampioen heeft schriftelijk geantwoord in de hoofdzaak en daarbij geconcludeerd in het incident dat [eiser] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering. [eiser] heeft bij antwoordakte gereageerd op de incidentele conclusie en tevens geconcludeerd voor repliek in de hoofdzaak.

De beoordeling van het incident
Het geschil betreft een zogenoemde tripartite lease-overeenkomst. [eiser] heeft met Keukenkampioen een huurkoopovereenkomst gesloten ter zake van een keuken voor een bedrag van Ä 21.409,00. Keukenkampioen heeft de keuken in eigendom overgedragen aan Arenda B.V., die deze aan [eiser] in lease heeft gegeven tegen betaling door [eiser] van 120 maandelijkse termijnen van Ä 207,99.

[eiser] vordert in de hoofdzaak, kort samengevat, veroordeling van Keukenkampioen tot primair herstel van gebreken aan de keuken, subsidiair tot betaling van een bedrag van
Ä 3.025,00.

Volgens Keukenkampioen moet [eiser] zijn vordering niet op haar, maar op Arenda B.V. verhalen, nu Keukenkampioen de keuken heeft overgedragen aan Arenda B.V. Volgens Keukenkampioen heeft [eiser] dus de verkeerde rechtspersoon gedagvaard.

De overeenkomst tussen partijen is aan te merken als een huurkoopovereenkomst in de zin van artikel 7A:1576h BW. Op grond van artikel 7A:1576l lid 1 BW zijn op huurkoopovereenkomsten de bepalingen inzake consumentenkoop van boek 7, titel 1, eerste tot en met derde afdeling BW van toepassing. Ingevolge lid 2 van artikel 1576l BW werkt vervreemding door de verkoper van de in huurkoop afgeleverde zaak niet ten nadele van de huurkoper.
Dit brengt mee dat Keukenkampioen jegens [eiser] onverkort gehouden is tot nakoming van de huurkoopovereenkomst. Het beroep van Keukenkampioen op de niet-ontvankelijkheid van [eiser] in zijn vordering wordt derhalve verworpen.

Nu Keukenkampioen nog niet op de conclusie van repliek van [eiser] in de hoofdzaak heeft gereageerd, zal de procedure worden verwezen naar de rol voor het nemen van een conclusie van dupliek in de hoofdzaak door Keukenkampioen.

De beslissing ter zake van de proceskosten in het incident zal worden aangehouden tot de eindbeslissing in de hoofdzaak.

Beslissing

De kantonrechter:

- verklaart [eiser] ontvankelijk in zijn vordering;

- verwijst de zaak naar de rolzitting van 22 juli 2010 voor het nemen van een conclusie van dupliek in de hoofdzaak door Keukenkampioen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl