Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In artikel 285 lid 1, aanhef onder f (Fw) is bepaald dat in het verzoekschrift of in een daarbij te voegen bijlage moet worden opgenomen een met redenen omklede verklaring dat er geen reŽle mogelijkheden zijn om tot een buiten- gerechtelijke schuldregeling te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt, afgegeven door het college van burgermeester en wethouders van de gemeente van de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar.

Zonder een verklaring dat de schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen om met zijn schuldeisers tot een minnelijk vergelijk te komen kan de regeling niet van toepassing worden verklaard (kamerstukken 11, vergaderjaar 1997/1998, 25672 nr 3).

Immers, in de eerste plaats is de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing op alle natuurlijke personen, ůůk op hen die een beroep of een bedrijf uitoefenen.

Daarnaast overweegt het hof dat in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling geen onderscheid wordt gemaakt tussen schulden die zakelijk dan wel privť zijn ontstaan. (memorie van toelichting , Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3).

Het vorenstaande laat overigens onverlet dat met het uitspreken van de niet-ontvankelijkheid de bevoegdheid om opnieuw een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling te doen niet verloren gaat. (conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad van 15 april 2010 in de zaak met zaaknummer 10/00447; LJN: BM8083).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl