Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 3

Onderwerp:

Datum uitspraak: 03-11-2009
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Schorsende werking art. 3a faillissementswet. Duur van de termijn niet onbeperkt. Belangenafweging. Vereisten verzoek WSNP na verzoek faillissementsverklaringDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Een particulier, die aansprakelijk wordt gesteld uit hoofde van zijn aansprakelijkheden als directeur- grootaandeelhouder, kan immers volgens de wetsgeschiedenis een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling ( Kamerstukken 11, 1992-1993 22969, nr.3 pag. 22/23 en nr.5 pag. 11/12).

Naar het oordeel van de rechtbank is voor de beoordeling van dat aanhoudingsverzoek van belang dat de faillissementswet als uitgangspunt heeft dat een faillissement van een natuurlijke persoon zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Voorts acht de rechtbank van belang dat het stelsel van de wet, zoals neergelegd in de artikelen 3 en 3a Fw. niet aan een aanhouding in de weg staat. Echter, het effect van een beroep op artikel 3 resp. 3a Fw. ,namelijk dat de behandeling van de faillissementsaanvraag wordt geschorst, is in zijn duur niet onbeperkt. De rechtbank ziet met name een begrenzing aan de schorsende werking als de schuldenaar die een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling de belangen van een crediteur c.q. crediteuren om een oordeel te krijgen over de door hem of hen ingediende faillissementsaanvraag onvoldoende in aanmerking neemt.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl