Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
ProvinciewetBijlage bedoeld in artikel 291, tweede lid van de Provinciewet


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


1. Wet ambulancevervoer, artikel 4.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


1. Wet ruimtelijke ordening
a. Verplichtingen als bedoeld in artikel 2.2 en in afdeling 3.5;
b. Verplichtingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder b en c.
2. Wet milieubeheer
a. milieubeleidsplan, als bedoeld in artikel 4;
b. milieuprogramma, als bedoeld in artikel 4.14.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen


1. Interimwet op het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs
a. Plan van nieuwe scholen, bedoeld in titel IV, afdeling 2.
2. Leerplichtwet 1969
a. Verslag over de naleving van deze wet, bedoeld in artikel 25, eerste lid.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Wet rampen en zware ongevallen, artikel 6

-

De provinciewet is voor het laatst geactualiseerd op: 13 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl