Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - D


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


D
Dading
Een overeenkomst of schikking tussen partijen waardoor de rechter geen uitspraak meer hoeft te doen. Het is een contact tussen slachtoffer en dader waarin de schade wordt vergoed.

Dader
(Mede)pleger van een strafbaar feit of degene die het feit heeft uitgelokt.

Dagvaarding
Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Derdenverzet
Bijzonder rechtsmiddel dat iemand kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken.

Delict
Strafbaar feit.

Descente
Een bezichtiging door de rechter op de plaats van het delict, de plek waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of waar het geschil zich afspeelt (‘plaatsopneming’).

Deurwaarder (gerechtsdeurwaarder)
een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar, die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarder kan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.

Dictum
Dit is de beslissing van de rechter.

Dingtalen
Het mondeling bepleiten van de zaak door partijen in een civiel proces.

Discretionaire bevoegdheid
De vrije beslissingsruimte van de rechter.

Doodslag
Het iemand van het leven beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan. Wel moet er opzet in het spel zijn, anders is het hoogstens dood door schuld. De maximumstraf voor doodslag is vijftien jaar gevangenisstraf. Zie ook: Moord.

Dupliek
Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser (civiele zaken)

Duur van een gerechtelijke procedure
Dit is niet eenduidig te zeggen. De duur van een gerechtelijke procedure kan zijn enkele uren, maar het kan ook een kwestie van jaren zijn.

Dwangmiddelen
1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijvoorbeeld: fouilleren, afluisteren, huiszoeking.
2. Pressiemiddelen ter uitoefening van bestuursdwang om naleving van wettelijke voorschriften te bewerkstelligen.

Dwangsom
Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl