Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - M


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


M
Maatregel
Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.

Magistratuur
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).

Materiële schade
Schade die direct in geld is uit te drukken.

Mediation
Mediation is een manier waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar, een mediator, samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het probleem komt. Dit gebeurt in een open en vertrouwelijk gesprek waarbij de belangen, zorgen en wensen van alle betrokkenen op tafel komen. Als het u zelf niet lukt om er samen met de ander uit te komen is het toch goed mogelijk dat u met behulp van een mediator wel tot een oplossing weet te komen. De mediator kan het gesprek in goede banen leiden. In principe lenen alle problemen, geschillen en conflicten zich voor mediation. Het enige dat van belang is dat u en de ander bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren, samen te onderhandelen en zo gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en te komen.
In strafzaken en vreemdelingenzaken kan niet voor mediation gekozen worden.
Tijdens de mediation wordt de procedure stopgezet. Mocht de mediation niet of slechts gedeeltelijk slagen, dan kan de procedure bij de rechter onmiddellijk worden hervat.

Kiezen u en de andere persoon of instantie voor mediation, dan kunt u samen met de ander een mediator zoeken. Het Nederlands Mediation Instituut NMI kan u daarbij behulpzaam zijn. Het onafhankelijke NMI beheert een landelijk, openbaar register van mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die door het NMI erkende training of opleiding hebben gevolgd en een kennistoets hebben afgelegd. De benamingen NMI Mediator en NMI Gecertificeerd Mediator zijn beschermd. Het gebruik ervan is aan de betrokken mediators in het NMI-register voorbehouden. U kunt het NMI rechtstreeks vragen om een selectie uit het register, maar u kunt ook zelf zoeken en selecteren via de NMI-site www.nmi-mediation.nl. Bent u verwezen door de rechter of bent u minder draagkrachtig, dan kiest u uit een lijst van NMI-gekwalificeerde mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven. Ook als u graag mediation wilt, maar u vindt het moeilijk de andere persoon of instantie daarvoor te benaderen, kan het zinvol zijn om contact op te nemen met een mediator. Uitgangspunt is dat de kosten van een mediation door beide partijen gezamenlijk gedragen worden, tenzij u hierover andere afspraken maakt. Deze worden opgenomen in de mediationovereenkomst. Indien u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde mediation kunt u voor uw deel van de kosten van een mediator een tegemoetkoming krijgen. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. Indien u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, vergoed de overheid het grootste deel van de kosten. U betaalt zelf een eigen bijdrage. Deze is lager dan bij de tegemoetkoming voor een advocaat. Als u voor mediation kiest tijdens een gerechtelijke procedure zijn de eerste 2,5 uren met de mediator gratis.
Heeft u en rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of mediation wordt vergoed.

Meervoudige kamer
Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Meervoudige rechtspraak
Een kenmerk van een procedure bij de rechtbank is onder meer dat een procespartij te maken kan krijgen met drie rechters die met elkaar een uitspraak doen over de zaak die aan hen is voorgelegd. Dit dus in tegenstelling tot de procedure bij de kantonrechter waar de procespartij bij de zitting en de uitspraak te maken heeft met één rechter. De rechtspraak bij de kantonrechter is daarom aan te duiden als enkelvoudige rechtspraak. De rechtspraak bij de rechtbanken vindt daarentegen als het een moeilijke zaak is meervoudig plaats. Een voorbehoud moet hier dus wel worden gemaakt: een relatief eenvoudige zaak kan ook door de rechtbank enkelvoudig worden behandeld.

Meineed
Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.

Memorie van antwoord
Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appèlprocedure in civiele zaken.

Memorie van grieven
Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroepprocedure.

Militaire kamer
De rechtsprekende instantie die belast is met de behandeling van strafzaken die zijn begaan door militairen. Deze kamer is ondergebracht bij de rechtbank Arnhem. Als het een meervoudige behandeling betreft, bestaat de militaire kamer uit twee rechters en een militair lid. Het militair lid is een officier van één van de krijgsmachtonderdelen.

Minuut
Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).

Misdrijf
Zwaar strafrechtelijk vergrijp. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel berecht door de sector kanton van de rechtbank, misdrijven door de strafsector van de rechtbank.

Mondeling vonnis
Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.

Moord
Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.

Mulder-afdoening
Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen administratief af te doen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl