Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - H


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


H
HALT
Afkorting voor Het Alternatief. Halt biedt jeugdigen van 12 tot 18 jaar een alternatieve straf aan waardoor er geen oproep meer volgt om voor de kinderrechter te verschijnen. De Halt-straf bestaat uit gesprekken met de jongere en de ouder(s), het maken van leeropdrachten, het aanbieden van excuses en het verogeden van de schade. Soms krijgt de jongere ook een werkopdracht.

Hechtenis
Vorm van vrijheidstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete. Zie ook Huis van Bewaring.

Heenzenden
Het vrijlaten van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten of van veroordeelden die hun straf bijna hebben uitgezeten. Heenzendingen vinden plaats als er te weinig cellen zijn.

Herziening
Buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken. een herziening kan bij de Hoge Raad worden aangevraagd als zich nieuwe feiten en omstandigheden (novum) hebben voorgedaan die niet bekend waren ten tijde van de behandeling van de zaak.

Hoge Raad
Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

Meer informatie over de Hoge Raad der Nederlanden:
Bezoekadres
Kazernestraat 52
2514 CV ís-Gravenhage

Correspondentie-adres
Postbus 20303
2500 EH ís-Gravenhage
Telefoonnummer (070) 361 1311

Pers en voorlichting
Griffier mw. mr. E. Hartogs, telefoon 070 Ė 361 1236
Zie ook Informatie voor de pers

Wat doet de Hoge Raad?
De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege binnen de gewone rechterlijke macht in Nederland. De belangrijkste taak van de Hoge Raad is de cassatierechtspraak op het gebied van het civiele recht, het strafrecht en het belastingrecht. Op het gebied van het civiele recht en het strafrecht is de Hoge Raad ook de cassatierechter voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De procedures voor de Hoge Raad worden in de regel schriftelijk gevoerd.

In cassatie kunnen partijen in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald een eis tot cassatie (dat wil zeggen: vernietiging) instellen tegen uitspraken van met name gerechtshoven. Het doel van cassatierechtspraak is de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te verzekeren en te bevorderen. Cassatie verschilt wezenlijk van hoger beroep. In hoger beroep wordt een zaak geheel opnieuw beoordeeld en kan dus ook een geheel nieuw onderzoek naar de feiten plaats vinden. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen. De Hoge Raad onderzoekt daarom niet of de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld juist zijn, maar alleen of het recht, inclusief de procesregels, juist is toegepast. De Hoge Raad gaat daarbij uit van de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld. De zaak wordt dan ook niet in haar geheel opnieuw behandeld. De mogelijkheden om in een cassatieprocedure een eerdere rechterlijke beslissing te vernietigen zijn derhalve beperkt.

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden. Aan het hoofd van het parket staat de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De belangrijkste taak van een lid van het parket is het geven van een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad hoe in een bepaalde zaak te oordelen. De wet noemt een dergelijk advies 'conclusie'.

De Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn ook belast met een aantal bijzondere taken die hen bij de wet zijn opgedragen. De rubriek Bijzondere taken HR en PG geeft hier meer informatie over.

De inrichting en bevoegdheden van de Hoge Raad en de bevoegdheden van de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn gegrond op art. 118 van de Grondwet en nader uitgewerkt in art. 72-83a (Hoge Raad) en art. 111-123 (procureur-generaal) van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, alsmede op de Cassatieregeling Nederlandse Antillen en Aruba.

Hoger beroep
Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

Huisarrest
Experiment waarbij een veroordeelde zijn straf thuis mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn huisarrest houdt. Wordt ook 'elektronisch toezicht' genoemd.

Huis van bewaring
Gebouw waar verdachten zitten die nog niet zijn voorgekomen en die in voorlopige hechtenis zitten. Ook bestemd voor personen die een licht vergrijp hebben begaan en daarvoor een hechtenisstraf kregen en voor passanten die wachten op een plek in een TBS-kliniek.

Huiszoeking
Het doorzoeken van een woning om goederen in beslag te nemen.

Hulpofficier van justitie
Hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging het Openbaar Ministerie assisteert.

Huwelijksgoederenregister
Openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl